Thông tư

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong 14.894 văn bản

Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 40/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 34/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông tư 34/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 34/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 35/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 123/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông tư 123/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 123/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 38/2021/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 30/12/2021, Thông tư 38/2021/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 38/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 25/2021/TT-BTTTT quy định về tem bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 29/12/2021, Thông tư 25/2021/TT-BTTTT quy định về tem bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 25/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành: 29/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 22/2021/TT-NHNN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 29/12/2021, Thông tư 22/2021/TT-NHNN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 22/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 29/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 29/12/2021, Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 21/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 29/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 29/12/2021, Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 22/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 29/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 28/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 123/2021/TT-BCA Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 11/2021/TT-BTP sửa đổi Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 11/2021/TT-BTP sửa đổi Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 11/2021/TT-BTP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 27/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 124/2021/TT-BCA Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 32/2021/TT-BLĐTBXH quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 32/2021/TT-BLĐTBXH quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 32/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 31/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 17/2021/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 28/12/2021, Thông tư 17/2021/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 17/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 29/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT quy định về hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 20/2021/TT-BNNPTNT quy định về hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 20/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 19/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 21/2021/TT-NHNN quy định về các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 28/12/2021, Thông tư 21/2021/TT-NHNN quy định về các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 21/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 27/12/2021, Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 174/2021/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng
Ngày 27/12/2021, Thông tư 174/2021/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 174/2021/TT-BQP Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 24/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 27/12/2021, Thông tư 24/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 24/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 30/2021/TT-BYT quy định về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/12/2021, Thông tư 30/2021/TT-BYT quy định về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 30/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/12/2021, Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 120/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 121/2021/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/12/2021, Thông tư 121/2021/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 121/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 29/2021/TT-BYT hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 24/12/2021, Thông tư 29/2021/TT-BYT hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 29/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 122/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/12/2021, Thông tư 122/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 122/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 24/12/2021, Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 36/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực: