Thông tư

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 14.152 văn bản

Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/04/2021, Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 29/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 27/04/2021, Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 28/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 27/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 19/04/2021, Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 19/04/2021, Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 09/04/2021, Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 09/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Ngày 08/04/2021, Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 08/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 05/04/2021, Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 05/04/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 05/04/2021, Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 10/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 05/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 02/04/2021, Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 02/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/03/2021, Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 24/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 29/03/2021, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
Ngày 22/03/2021, Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2021/TT-TTCP Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 18/03/2021, Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 19/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 18/03/2021, Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 18/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 18/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 16/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-BKHĐT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 15/03/2021, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/03/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 12/03/2021, Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 12/03/2021, Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành
Ngày 11/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-TTCP Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 18/2021/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 11/03/2021, Thông tư 18/2021/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 10/03/2021, Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2021/TT-BKHCN Ngày ban hành: 10/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định /2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành
Ngày 05/03/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định /2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú do Bộ Công an ban hành
Ngày 05/03/2021, Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành
Ngày 05/03/2021, Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú do Bộ Công an ban hành
Ngày 05/03/2021, Dự thảo Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú do Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
Ngày 04/03/2021, Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 04/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực