Thông tư

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 440.838 văn bản

Thông tư 71/2022/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/11/2022, Thông tư 71/2022/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 71/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT về Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 22/11/2022, Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT về Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 21/11/2022, Thông tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 12/2022/TT-BYT Ngày ban hành: 21/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 18/11/2022, Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 32/2022/TT-BCT Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2016/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 11/11/2022, Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2016/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 68/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 11/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT về quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 08/11/2022, Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT về quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 15/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 08/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 08/11/2022, Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 31/2022/TT-BCT Ngày ban hành: 08/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 07/11/2022, Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 67/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 07/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 66/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 07/11/2022, Thông tư 66/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 66/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 07/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 30/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 04/11/2022, Thông tư 30/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 30/2022/TT-BCT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 03/11/2022, Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 11/2022/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 01/11/2022, Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2022/TT-BTP Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 08/2022/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 01/11/2022, Thông tư 08/2022/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2022/TT-BTP Ngày ban hành: 01/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 15/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
Ngày 31/10/2022, Thông tư 15/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 15/2022/TT-BTTTT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 28/10/2022, Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2022/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 28/10/2022, Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2022/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 28/10/2022, Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 13/2022/TT-NHNN Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 28/10/2022, Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 10/2022/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về biện pháp lâm sinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 27/10/2022, Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về biện pháp lâm sinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 17/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 27/10/2022, Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 17/2022/TT-BCT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 13/2022/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 27/10/2022, Thông tư 13/2022/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 13/2022/TT-BTNMT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 06/2022/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 25/10/2022, Thông tư 06/2022/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2022/TT-BTP Ngày ban hành: 25/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 25/10/2022, Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 16/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 25/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 64/2022/TT-BTC sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 25/10/2022, Thông tư 64/2022/TT-BTC sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 64/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 25/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 25/10/2022, Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2022/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 25/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 24/10/2022, Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 15/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 24/10/2022, Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 12/2022/TT-BTNMT Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 25/2022/TT-BGTVT hướng dẫn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 20/10/2022, Thông tư 25/2022/TT-BGTVT hướng dẫn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 25/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 20/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 14/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 19/10/2022, Thông tư 14/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 14/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 19/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 2/2022/TT-VPCP bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/10/2022, Thông tư 2/2022/TT-VPCP bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 2/2022/TT-VPCP Ngày ban hành: 19/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 2/2022/TT-VPCP bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/10/2022, Thông tư 2/2022/TT-VPCP bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 2/2022/TT-VPCP Ngày ban hành: 19/10/2022 Hiệu lực:
Thông tư 2/2022/TT-VPCP bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/10/2022, Thông tư 2/2022/TT-VPCP bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 2/2022/TT-VPCP Ngày ban hành: 19/10/2022 Hiệu lực: