Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-NV/CB

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CON

Tiếp theo Thông tư số 11-TT/LB ngày 02-5-1958 của Liên Bộ Nội vụ, Lao động về việc thi hành chế độ trợ cấp con, Bộ Nội vụ giải thích và bổ sung một số trường hợp cụ thể sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với các Bộ Lao động, Tài chính:

1. Con có học bổng:

Điều 5, mục B Thông tư số 11/TT-LB quy định: “những con đã được Chính phủ cấp học bổng mỗi tháng một khoản tiền từ 5.000đ (tiền cũ)  trở lên, thì đều không tính đầu con để cộng với số con trực tiếp phải nuôi để tính trợ cấp”, nay sửa đổi như sau:

a) Con cán bộ, công nhân, nhân viên đi học trường phổ thông được cấp học bổng, hay đi học trường chuyên nghiệp được cấp học bổng một phần đều được tính vào tổng số con và trợ cấp từ con thứ 3.

b) Con cán bộ, công nhân, nhân viên đi học được Chính phủ nuôi hoàn toàn hay đi học trường chuyên nghiệp được học bổng toàn phần thì không cộng với số con trực tiếp phải nuôi để tính trợ cấp con.

2. Con bị tàn tật:

Con cán bộ, công nhân, nhân viên bị tàn tật mà mất sức lao động, nếu không đi học thì được tính trong tổng số con để xét trợ cấp đến hết 18 tuổi.

3. Con mồ côi:

Cán bộ, công nhân, nhân viên góa vợ hay góa chồng, trước đây đã hưởng phụ cấp con theo chế độ con mồ côi (20 cân hay 30 cân một tháng) mà đã được tính bảo lưu thì khi lấy chồng hay lấy vợ khác vẫn được tính như cũ không  phải tính lại.

Những điểm bổ sung trên đây về chế độ trợ cấp con cho cán bộ, công nhân, nhân viên đều áp dụng chung cho khu vực hành chính, sự nghiệp và khu vực sản xuất.

Đề nghị các ngành, các cấp nghiên cứu kỹ Thông tư số 11-TT/LB ngày 02-5-1958 của Liên bộ Nội vụ, Lao động, Thông tư số 85-TC/HCF ngày 22-7-1958 của Bộ Tài chính và thông tư này để áp dụng chế độ trợ cấp con được thống nhất.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Tô Quang  Đẩu