Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/TT-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ

BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Để bảo đảm quản lý, sử dụng thống nhất các biểu mẫu về trọng tài thương mại, Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành một số biểu mẫu được sử dụng trong tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là biểu mẫu).

Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu

Công dân Việt Nam có đủ điều kiện là trọng tài viên và làm thủ tục đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài.

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tư pháp).

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Tổ chức trọng tài nước ngoài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại tại Việt Nam.

Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

1. Ban hành 29 loại biểu mẫu với ký hiệu như quy định tại danh mục dưới đây:

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1.

Điều lệ của Trung tâm trọng tài;

Mẫu số 01/TP-TTTM

2.

Đơn đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài;

Mẫu số 02/TP-TTTM

3.

Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 03/TP-TTTM

4.

Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài;

Mẫu số 04/TP-TTTM

5.

Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 05/TP-TTTM

6.

Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài;

Mẫu số 06/TP-TTTM

7.

Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

Mẫu số 07/TP-TTTM

8.

Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 08/TP-TTTM

9.

Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 09/TP-TTTM

10.

Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 10/TP-TTTM

11.

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 11/TP-TTTM

12.

Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 12/TP-TTTM

13.

Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 13/TP-TTTM

14.

Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài;

Mẫu số 14/TP-TTTM

15.

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Mẫu số 15/TP-TTTM

16.

Thông báo thay đổi Trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Mẫu số 16/TP-TTTM

17.

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

Mẫu số 17/TP-TTTM

18.

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 18/TP-TTTM

19.

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Mẫu số 19/TP-TTTM

20.

Báo cáo hàng năm của Trung tâm trọng tài về tổ chức, hoạt động trọng tài thương mại;

Mẫu số 20/TP-TTTM

21.

Báo cáo hàng năm của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về tổ chức, hoạt động trọng tài thương mại;

Mẫu số 21/TP-TTTM

22.

Báo cáo hàng năm của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

Mẫu số 22/TP-TTTM

23.

Báo cáo của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động;

Mẫu số 23/TP-TTTM

24.

Danh sách trọng tài viên gửi Bộ Tư pháp công bố;

Mẫu số 24/TP-TTTM

25.

Sổ theo dõi hợp đồng lao động;

Mẫu số 25/TP-TTTM

26.

Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp;

Mẫu số 26/TP-TTTM

27.

Sổ theo dõi trọng tài viên;

Mẫu số 27/TP-TTTM

28.

Sổ theo dõi và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Mẫu số 28/TP-TTTM

29.

Sổ theo dõi phí trọng tài thương mại.

Mẫu số 29/TP-TTTM

2. Các loại biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4, 05 biểu mẫu sổ được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A3.

Điều 4. Mẫu Điều lệ của Trung tâm trọng tài

Điều lệ của Trung tâm trọng tài được xây dựng theo nội dung quy định tại Điều 7 của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; cơ cấu thành chương, điều, khoản, điểm và tuân theo thể thức văn bản được hướng dẫn tại mẫu số 01/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư này.

Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài sau khi Bộ Tư pháp phê chuẩn được ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và có đóng dấu giáp lai.

Điều 5. Đăng tải, in biểu mẫu

1. Các loại biểu mẫu quy định tại Điều 3 của Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp, Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Tổ chức trọng tài nước ngoài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, các cá nhân truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng các biểu mẫu quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

Điều 6. Nguyên tắc ghi biểu mẫu sổ, cách thức sử dụng các loại biểu mẫu, lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách

Việc sử dụng các loại biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này phải đảm bảo đúng quy cách, phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nội dung yêu cầu trong biểu mẫu, nghiêm cấm thay đổi nội dung và hình thức của các loại biểu mẫu.

Các loại sổ được mở theo từng năm, trong trường hợp các loại sổ được làm trên máy vi tính thì hàng tháng phải in ra, có đóng dấu của Tổ chức trọng tài từng trang. Cuối sổ có ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài.

Nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa; viết cùng một loại mực. Nội dung cần ghi có thể được thực hiện qua máy vi tính.

Sổ phải viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối số.

Số phải được ghi liên tục từ số 01 đến hết năm; trong trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác, thì phải lấy tiếp số thứ tự cuối cùng của sổ trước, không được ghi từ số 01.

Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 7. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng năm, Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 20/TP-TTTM, mẫu số 21/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 10/10 hàng năm. Báo cáo năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.

2. Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp báo cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại tại địa phương theo mẫu số 22/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ trước ngày 15/10 hàng năm. Báo cáo năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.

Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, Sở Tư pháp báo cáo về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại tại địa phương theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tư pháp.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết./

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ BTTP (5 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

Mẫu số 01/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này quy định về tên của Trung tâm trọng tài, tên viết tắt, tên nước ngoài (nếu có); trụ sở chính; địa vị pháp lý; lĩnh vực, mục tiêu hoạt động; thời gian hoạt động.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chương này quy định về Ban điều hành (gồm có Chủ tịch, một hoặc các Phó chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài cử), Ban thư ký Trung tâm trọng tài, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật; việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; cơ chế quản lý, giải quyết tranh chấp nội bộ của Trung tâm trọng tài; các trường hợp tổ chức lại, giải thể, chấm dứt.

Chương III

TRỌNG TÀI VIÊN

Chương này quy định danh sách sáng lập viên của Trung tâm trọng tài phương thức thay đổi sáng lập viên của Trung tâm trọng tài; tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp trọng tài viên; quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên; quy tắc đạo đức trọng tài viên; chế độ khen thưởng; kỷ luật; các trường hợp khai trừ trọng tài viên.

Chương IV

TÀI CHÍNH

Chương này quy định về điều kiện cơ sở vật chất; nguồn tài chính (nếu có vốn góp thì nêu rõ cách thức huy động vốn, phần vốn góp và chuyển nhượng vốn); quy định phương thức công bố, niêm yết phí trọng tài của Trung tâm trọng tài: chế độ tài chính của Trung tâm trọng tài.

Chương V

THỂ THỨC CÔNG BỐ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Chương này quy định về thể thức công bố Quy tắc tố tụng; của Trung tâm trọng tài; chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu; các vấn đề cần thiết khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trung tâm.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương này quy định về thể thức thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; điều kiện có hiệu lực của Điều lệ. Đại hội thông qua Điều lệ phải được lập biên bản, Điều lệ thông qua có đủ chữ ký các sáng lập viên Trung tâm trọng tài.

Điều lệ không ghi chức danh và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài.

Phần cuối của Điều lệ ghi “Điều lệ này đã được tất cả các thành viên sáng lập của Trung tâm trọng tài thông qua ngày .... tháng ... năm .... và có hiệu lực sau khi được Bộ Tư pháp phê chuẩn”.

Ghi chú:

- Thể thức văn bản của Điều lệ: cỡ chữ, kiểu chữ, phông chữ và kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Ví dụ: số thứ tự chương và tên điều được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13 hoặc 14, kiểu chữ đứng đậm. Tên chương được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13 hoặc 14, kiểu chữ đứng đậm.

Mẫu số 02/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Chúng tôi gồm các sáng lập viên có tên sau đây (ghi rõ và đầy đủ thông tin vào các cột dưới đây):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề nghiệp, Trình độ chuyên môn

1

2

3

4

5

6

7

Đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài (ghi tên gọi đầy đủ):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hoạt động, mục tiêu hoạt động của Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Thời gian hoạt động của Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm....
Các sáng lập viên
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 03/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………………………………………………

Email: ……………………………………… Website: (nếu có)…………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………….

Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài:……………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt:(nếu có)

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

Họ và tên: …………..Sinh ngày: ………………………..Giới tính: ……………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

cấp ngày……….. tháng………….. năm………. tại…………………………………………………..

5. Thời gian hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của
Tổ chức trọng tài nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 04/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Sở Tư pháp1………………

Tên Trung tâm trọng tài: ……………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm.... tại ………………………………………..

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………

2. Trụ sở:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………… Fax:……………………… Email: …………………………………...

Website (nếu có):………………………………………………………………………………………..

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………Giới tính:…………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:……………………….Điện thoại:………………….. Email:…………………………….

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………….do ............................................cấp ngày …....

4. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký và ghi rõ họ, tên)

____________

1 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính Trung tâm trọng tài.

Mẫu số 05/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………….

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)………………………………….

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại…………………………………………

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: ………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Trụ sở Chi nhánh:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………….Fax: …………………… Email: …………

3. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính:…………………………….

Ngày sinh:…………………….. Điện thoại:……………….. Email:………………………………..

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:……………………..do …………………………………cấp ngày……………………………….

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 06/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Số:………………/TP/ĐKHĐ-TT

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../TP/ĐKHĐ-TT

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại ………………………………………………..

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:……….................Năm sinh……………. Giới tính:……………………………………….

Chức vụ:…………………………… Quốc tịch: …………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân/hộ chiếu:…………………………………………………………

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm.... tại…………………………………………

5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm trọng tài:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đổi

(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 07/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Số:………………/TP/ĐKHĐ-CNTT

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../TP/ĐKHĐ-CNTT

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………….

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên:………………..……………. Giới tính:……………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm.... tại…………………………………………

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đổi

(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 08/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA
TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Số:………………/TP/ĐKHĐ-CNTTNN

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../TP/ĐKHĐ-CNTTNN

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH
CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…. tháng ….năm…. tại……………………………………………………

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên:………………..……………. Giới tính:……………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm.... tại…………………………………………

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đổi

(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 09/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.......

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 10/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………………….

Tên Trung tâm trọng tài:………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.......tại ………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 11/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên Tổ chức trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng………. năm.... tại …………………………………………..

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………………………… Sinh ngày:……………………. Giới tính:………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ………………………………………………………………….

Do: ………………………..cấp ngày…… tháng……. năm.... tại..................................................

5. Lý do đề nghị cấp lại:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 12/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp………………

Tên tổ chức trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp số …………………………………………………………….

do Sở Tư pháp cấp ngày.... tháng... năm……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài /Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………………………………………. Giới tính ……………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……………………………………. Quốc tịch: ……………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ………………………………………………………………….

Do: ………………………………….cấp ngày.....tháng.... năm.... tại……………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi ở hiện nay:...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 13/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TCHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp....................

Tên Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại ………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài:

Họ và tên: …………………………………………Giới tính: ………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………..Sinh ngày: ……………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

Do:………………………………….cấp ngày…… tháng……… năm.... tại………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt: (nếu có) …………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………………..

Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………….Fax:……………………………………………

Email:…………………………………………………. Website:………………………………………

3. Phạm vi hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng văn phòng đại diện:

Họ và tên:………………………………………………. Giới tính: …………………………………..

Quốc tịch:………………………………… Sinh ngày: ………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ………………………………………………………………….

Do:……………………….cấp ngày.... .tháng….. năm.... tại………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực chính xác của nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 14/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp……………………

Tên Trung tâm trọng tài:………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng……. năm.... tại……………………………………………….

Thông báo lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

……………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: (nếu có)……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….Fax: ……………………………………………………….

Email: …………………………………….Website:………………………………………………….

3. Lĩnh vực, phạm vi hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng Chi nhánh/ Trưởng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

Họ và tên:……………………………………...... Giới tính:.........................................................

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………

Do: …………………………cấp ngày.....tháng……. năm….... tại………………………………..

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ………………………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 15/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO*

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG PHẠM VI TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………...

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm.... tại ………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: ……………………………………………………………………………

Do Sở Tư pháp ……………………cấp ngày…… tháng….. năm.... tại……………………………

Điện thoại: ………………………………………..Fax: ……………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website: (nếu có) ………………………………..

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với nội dung cụ thể như sau:

A. Về thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên:…………………………….. Giới tính: ……………………………………………………..

Chức danh:……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………….. Quốc tịch :……………………………

2. Người đại diện theo pháp luật thay thế:

Họ và tên:…………………………….. Giới tính: ……………………………………………………..

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………… Quốc tịch:……………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: …………………………………………………………………

Do:…………………………………………………….cấp ngày…… tháng…. năm ……… tại……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….Fax:………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………

B. Về thay đổi địa điểm đặt trụ s

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………..Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………………..Website: ..........................................................

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………..Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………………..Website: ..........................................................

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

* Nội dung Thông báo này được điền theo thay đổi thực tế của Tổ chức trọng tài, ví dụ: nếu Tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không thay đổi địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì chỉ cần điền nội dung vào phần A. Nếu tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì điền cả phần A và phần B của biểu mẫu này.

Mẫu số 16/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG PHẠM VI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp*……………………

Tên tổ chức trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………...

Do Bộ Tư pháp ………………………………………cấp ngày…….. tháng…… năm....................

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện/địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

* Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu số 17/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SANG TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp*……………………

Tên tổ chức trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………...

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại…………………………………….........

Giấy đăng ký hoạt động số:.......................................................................................................

Do Sở Tư pháp ................................. cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại…………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)………………………………….

Thông báo thay đổi đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website:……………………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website:…………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

*Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Tổ chức trọng tài đã đăng ký hoạt động và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

Mẫu số 18/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….tháng…….năm ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Thông báo về việc bổ sung hoặc xóa tên trọng tài viên thuộc danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau (theo mẫu danh sách gửi kèm).

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

(Danh sách gửi kèm Thông báo của mẫu số: 18/TP-TTTM)

Danh sách trọng tài viên bổ sung, xóa tên của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

STT

Họ và tên

Năm sinh

Gii tính

Quc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nghề nghiệp, Trình độ chuyên môn

Ngày kết nạp vào tổ chức trọng tài

Ngày xóa tên khỏi Tổ chức trọng tài

1

2

3

4

5

6

7

8

Mẫu số 19/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp*……………………

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có) ……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:…………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày………. tháng………. năm ………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số:…………………………………………………………………………..

Do Sở Tư pháp…………… cấp ngày………. tháng……….. năm.... tại …………………………

2. Địa chỉ: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)………………………………….

3. Lý do chấm dứt hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

* Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức trọng tài đăng ký hoạt động.

Mẫu số 20/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO HÀNG NĂM CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Tư pháp……….

Tên Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng……… năm……… tại………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung như sau:

1. Về tổ chức:

- Họ và tên Chủ tịch Trung tâm trọng tài:…………………………………………………………..

- Số lượng trọng tài viên: ……………………………………………………………………………

- Trình độ trọng tài viên:……………………………………………………………………………..

- Số lượng nhân viên khác: …………………………………………………………………………

- Số Chi nhánh (ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở, Trưởng Chi nhánh, nhân viên làm việc tại Chi nhánh) ……………………………………………………………………………………………………

- Số Văn phòng đại diện (ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở, Trưởng đại diện, nhân viên làm việc tại Văn phòng (đại diện) …………………………………………………………………………………

2. Về hoạt động của Trung tâm trọng tài bao gồm cả hoạt động của Chi nhánh (nếu có), Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài (nếu có).

2.1. Hoạt động giải quyết tranh chấp

STT

Số vụ việc đã tiếp nhận

Số vụ việc đã giải quyết

Ghi chú

2.2. Hoạt động hòa giải:

STT

Số vụ việc đã tiếp nhận

Số vụ việc đã giải quyết

Số vụ việc hòa giải thành

Ghi chú

2.3. Hoạt động bồi dưỡng:

…………………………………………………………………………………………………………………

...................…………………………………………………………………………………………………..

2.4. Các hoạt động khác:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

2.5. Tổng thu, chi của Trung tâm trọng tài và thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.1. Nguồn thu từ hoạt động giải quyết tranh chấp trọng tài, hòa giải và các hoạt động khác:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.2. Tổng số chi của Trung tâm trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.3. Thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên (nêu rõ tổng số thuế thu nhập cá nhân của trọng tài viên phải nộp trên cơ sở thù lao được hưởng):

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

3. Tự đánh giá về kết quả hoạt động của Trung tâm trọng tài (nêu rõ thuận lợi và khó khăn, thành công và hạn chế, bài học kinh nghiệm nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………

4. Dự kiến chương trình hoạt động trong năm tiếp theo:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………

....................………………………………………………………………………………………………

5. Đề xuất, kiến nghị:

....................………………………………………………………………………………………………

....................………………………………………………………………………………………………

....................………………………………………………………………………………………………

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: ………..

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 21/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
NƯỚC NGOÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO HÀNG NĂM
CỦA CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Tư pháp……….

Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp ……………cấp ngày…… tháng……… năm……… tại…………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài với nội dung như sau:

1. Về tổ chức:

- Họ và tên Trưởng Chi nhánh/ Trưởng Văn phòng đại diện:

………………………………………………………………………………………………………….

- Số lượng trọng tài viên: ……………………………………………………………………………

- Trình độ trọng tài viên:……………………………………………………………………………..

- Số lượng nhân viên khác: …………………………………………………………………………

2. Về hoạt động (đối với Chi nhánh).

2.1. Hoạt động giải quyết tranh chấp:

STT

Số vụ việc đã tiếp nhận

Số vụ việc đã giải quyết

Số phán quyết trọng tài được thi hành (ghi rõ phán quyết tự nguyện thi hành; phán quyết thi hành thông qua cơ quan thi hành án)

Số phán quyết trọng tài bị tòa án hủy

Ghi chú

2.2. Hoạt động hòa giải:

STT

Số vụ việc đã tiếp nhận

Số vụ việc đã giải quyết

Số vụ việc hòa giải thành

Ghi chú

2.3. Hoạt động bồi dưỡng:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

2.4. Các hoạt động khác:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

2.5. Tổng thu, chi của Trung tâm trọng tài và thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.1. Nguồn thu từ hoạt động giải quyết tranh chấp trọng tài, hòa giải và các hoạt động khác:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.2. Tổng số chi của Trung tâm trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.3. Thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên (nêu rõ tổng số thuế thu nhập cá nhân của trọng tài viên phải nộp trên cơ sở thù lao được hưởng):

……………………………………………………………………………………………………………

3. Tự đánh giá về kết quả hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (nêu rõ thuận lợi và khó khăn, thành công và hạn chế, bài học kinh nghiệm nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Dự kiến Chương trình hoạt động trong năm tiếp theo:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5. Đề xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 22/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

UBND TỈNH/ TP
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /STP-BC

Tỉnh (Thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO HÀNG NĂM CỦA SỞ TƯ PHÁP
VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
tại tỉnh (thành phố)………….

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố……………………

1. Về tình hình tổ chức

1. Trung tâm trọng tài thương mại

a) Số lượng:

b) Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên: , trong đó:

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch:

+ Số lượng trọng tài viên:

+ Số nhân viên hợp đồng:

- Trình độ chuyên môn

2. Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Số lượng:

b) Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên: , trong đó:

+ Trưởng Chi nhánh:

+ Số lượng trọng tài viên:

+ Số nhân viên hợp đồng:

- Trình độ chuyên môn

3. Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/ Văn phòng đại diện tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Số lượng:

b) Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên: , trong đó:

+ Trưởng Văn phòng đại diện:

+ Số lượng trọng tài viên:

+ Số nhân viên hợp đồng:

- Trình độ chuyên môn

II. Tình hình hoạt động, trọng tài thương mại tại địa phương

a) Đánh giá tình hình hoạt động:

- Về kết quả đạt được:

- Về hạn chế, tồn tại:

b) Đánh giá nguồn thu và thực hiện nghĩa vụ thuế:

- Tổng thu (tổng thu bao gồm thuế và đã trừ thuế) của các Tổ chức trọng tài tại địa phương (nguồn thu từ hoạt động giải quyết tranh chấp trọng tài, hòa giải và các hoạt động khác);

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….......

- Thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên (nêu rõ tổng số thuế thu nhập cá nhân của trọng tài viên phải nộp trên cơ sở thù lao được hưởng);

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….......

c) Những khó khăn, vướng mắc (nêu rõ nguyên nhân):

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực trọng tài thương mại

- Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được chính quyền địa phương giao.

IV. Đề xuất và kiến nghị

1. Đối với UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan ở địa phương:

2. Đối với Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan:

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………;
- Lưu ………..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 23/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp……………………

Tên Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………..

Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày.........tháng......... năm.... tại .............................................................

Giấy đăng ký hoạt động số:......................................................................................................

Do Sở Tư pháp cấp ngày.........tháng......... năm.... tại .............................................................

2. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………..

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………….Sinh ngày:…………………………. Giới tính: ……………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: …………………………………………………………………

Do: ……………………………….cấp ngày……….. tháng………….. năm.... tại ………………….

4. Về quá trình chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (thanh toán các khoản nợ, các vụ việc đã nhận...)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết đã thanh toán xong các khoản nợ, thực hiện xong mọi nghĩa vụ, trách nhiệm và hoàn tất các vụ việc đã nhận (đối với Trung tâm trọng tài và Chi nhánh Trung tâm trọng tài). Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung. Thông báo này và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 24/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

Tỉnh (Thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN GỬI BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài:

………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày.........tháng......... năm.... tại .............................................................

Giấy đăng ký hoạt động số:......................................................................................................

Do Sở Tư pháp .............. cấp ngày.........tháng......... năm.... tại ................................................

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Chúng tôi trân trọng gửi Bộ Tư pháp danh sách trọng tài viên (mẫu danh sách trọng tài viên gửi kèm) để Bộ Tư pháp công bố theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung danh sách nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp……………(để b/c);
- Lưu ………..

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI

DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN GỬI BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ1

(Ban hành kèm theo Mẫu số 24/TP-TTTM của Thông tư số….. /TT-BTP)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND/Hộ chiếu/Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Điện thoại liên lạc

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn

Ký tên

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……..

……….

Tổng số trọng tài viên……………………………………………………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

1 Trong trường hợp danh sách trọng tài viên bao gồm nhiều trang phải có đóng dấu giáp lai của Tổ chức trọng tài.

Mẫu số 25/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

………………………………………………………………………………………….

……....…………………………………………………………………………………..

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Họ tên người làm việc tại Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ tại Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội

Ghi chú

Nam

Nữ

Đã ký

(ghi rõ số hợp đồng, thời gian ký hợp đồng)

Đã nộp

(ghi rõ số tiền nộp/tháng)

Chưa nộp

(ghi rõ lý do)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm …….đến ngày 31 tháng 12 năm …… )

- Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm:………………….. (trong đó đã chấm dứt:....; đang thực hiện:....)

- Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm:……………………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 26/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

STT

Số hiệu vụ kiện1

Ngày, giờ nhận đơn kiện

Họ và tên nguyên đơn, bị đơn

Địa chỉ liên lạc của nguyên đơn, bị đơn

Nội dung của vụ tranh chấp

Giá trị tranh chấp

Tranh chấp đang giải quyết

Ngày Tranh chấp đã giải quyết xong

Phí trọng tài dự kiến

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm ……. đến ngày 31 tháng 12 năm ……… )

- Tổng số tranh chấp đã thụ lý:…………………………………………………………………………………….

- Tổng số tranh chấp đang giải quyết:…………………………………………………………………………….

- Tổng số tranh chấp đã giải quyết xong: …………………………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

1 Số hiệu vụ kiện được ghi theo thứ tự số 1 cho đến hết năm và bao gồm phần số, năm và ký hiệu chữ vụ kiện là VK, ví dụ vụ kiện số 1 của năm 2012 được ghi như sau: 01/2012-VK

Mẫu số 27/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài :………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

SỔ THEO DÕI TRỌNG TÀI VIÊN

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

SỔ THEO DÕI TRỌNG TÀI VIÊN

STT

Họ và Tên trọng tài viên

Ngày, tháng năm sinh

Gii tính

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ ngày cấp, nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn

Ngày kết nạp vào Tổ chức trọng tài

Ngày xóa tên, rút khỏi Tổ chức trọng tài

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm .... đến ngày 31 tháng 12 năm….. )

Tổng số trọng tài viên đang làm việc:………………………………………………………………………………………

Tổng số trọng tài viên đã kết nạp trong năm:………………………………………………………………………………………

Tổng số trọng tài viên đã rút trong năm:………………………………………………………………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 28/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

SỔ THEO DÕI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

SỔ THEO DÕI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

STT

Họ và tên người khiếu nại, tố cáo

Nội dung khiếu nại, tố cáo

Ngày nhận

Người nhận (ghi rõ họ tên, chức danh)

Người giải quyết (ghi rõ họ tên, chức danh)

Tiến độ

Ghi chú

Đã giải quyết xong (ghi rõ kết quả)

Đang giải quyết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm .... đến ngày 31 tháng 12 năm….. )

Tổng số khiếu nại, tố cáo đã nhận: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tổng số khiếu nại, tố cáo đã giải quyết:……………………………………………………………………………………………………………………………...

Tổng số khiếu nại, tố cáo đang giải quyết:……………………………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 29/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

SỔ THEO DÕI PHÍ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

SỔ THEO DÕI PHÍ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Đơn vị tính: ……. đồng

STT

Số hiệu vụ kiện1

Thù lao trọng tài viên

Phí tham vấn chuyên gia

Phí hành chính

Phí chỉ định trọng tài viên

Phí dịch vụ khác

Tổng cộng các loại phí

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm .... đến ngày 31 tháng 12 năm….. )

Tổng cộng phí thu được (bằng số):……………………………………..(bằng chữ)…………………………………………………………

Tổng cộng phí còn lại sau khi khấu trừ các chi phí (của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam) (bằng số):……………………………………………………….(bằng chữ)………………………………………………………….

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

1 Số hiệu vụ kiện được ghi theo số hiệu vụ kiện trong Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 12/2012/TT-BTP biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại do Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 12/2012/TT-BTP
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 07/11/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Nguyễn Đức Chính
  • Ngày công báo: 28/11/2012
  • Số công báo: Từ số 669 đến số 670
  • Ngày hiệu lực: 25/12/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản