Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 02-TT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH VIỆC THI HÀNH GIÁ CƯỚC Ô TÔ CHỞ HÀNG TRÊN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG NGẮN

Kính gửi:

- Nha Giao thông
- Ủy ban các hành chính các liên khu, khu, thành phố và các tỉnh trực thuộc Trung ương

 

Giá cước ô tô chở hàng đường ngắn ban hành từ ngày 18/11/1955 đến nay có những điểm không hợp lý.

Giá cước tính theo trọng tải của hai loại xe tiêu chuẩn, không tính theo tấn/ cây số, chưa dựa theo các loại mặt đường tốt xấu và trong những quãng cách của giá cước có những chênh lệch không hợp lý và so với xe thô sơ thời hạ.

Do vậy người có xe ô tô thường mang loại xe trọng tải dưới 3 tấn ra chuyển vận đường ngắn và đồng thời người có hàng lại không muốn thuê xe thô sơ để vận chuyển đường ngắn.

Biểu giá cước ô tô chở hàng đường ngắn số 3246 Bộ ban hành kèm theo nghị định số 128-NĐ ngày 24/5/1957 dựa trên những nguyên tắc chính sách sau đây:

1. Điều hòa sử dụng hợp lý khả năng các loại phương tiện vận tải sẵn có khuyết khích việc vận tải bằng xe thô sơ trên những chặng đường ngắn.

2. Bảo đảm cho những người có xe ô-tô làm công việc chuyển vận trên những chặng đường ngắn cũng được hưởng một mức lãi thích đáng.

Do vậy giá cước ô tô chở hàng trên những chặng đường, càng ngắn càng cao.

Bộ yêu cầu các Ủy ban địa phương, các cấp Giao thông vận tải nắm vững tinh thần chính sách để thi hành trong địa phương và nếu gặp khó khăn trở ngại gì phản ảnh kịp thời về Bộ.

Nha Giao thông có nhiệm vụ tổ chức theo dõi việc thi hành trong một địa phương trực tiếp nắm tình hình và rút kinh nghiệm.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

Lê Dung