Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144-ND

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ CƯỚC Ô-TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA TRONG MÙA MƯA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Xét đề nghị ngày 25-05-1957 của Nha Giao thông;
Để chiếu cố tới việc kinh doanh vận tại trên một số tuyến đường khó đi và bảo đảm việc vận chuyển cần thiết trong mùa mưa.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. –  Nay ban hành giá cước ô-tô vận tải hàng hóa trong mùa mưa kèm theo nghị định này.

Điều 2. – Nghị định này bắt đầu thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1957.

Điều 3.  – Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện ông Giám đốc Nha Giao thông, các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, thành phố và các tỉnh trực thuộc chiếu nghị định thi hành.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lê Dung

 

GIÁ CƯỚC Ô-TÔ VẬN TẢI MÙA MƯA

1) Ô-tô vận tải hàng hóa trên những cấy số đường thuộc tiêu chuẩn mặt đường loại 3, 4 và 5 trong mùa mưa được tăng thêm một khoản tiền cước phụ ngoài giá cước thông thường đã quy định.

2) Thời gian được coi là mùa mưa tính từ ngày 01-07-1957 đến ngày 30 tháng 09 năm 1957. Riêng các địa phương thuộc Khu 4 sẽ tính từ ngày 01-08-1957 đến hết ngày 31-10-1957.

3) Khi vận chuyển trên những cây số đường loại 3 trong mùa mưa người làm vận tải được hưởng một khoản cước phụ là 20% thêm vào tiền của thông thường đường loại 3.

4) Khi vận chuyển trên những cây số đường loại 4,5 trong mùa mưa, người làm vận tải được hưởng một khoản cước phụ là 30% thêm vào tiền cước thông thường đường loại 4, 5.