Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 85/TB-PTPL ngày 15/01/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt thoi từ xơ Staple tái tạo, các sợi có màu khác nhau, định lượng 340g/m2 (+/-10g/m2), thành phần gồm 80% xơ ngắn visco(xenlulô), 17% dài Polimis và 3% sợi đàn hồi, khổ (1,2-2,8)m, hiệu chữ TQ (mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Hoa Đông. Địa chỉ: Số 38 tổ 4, Khu 7, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Mã số thuế: 5701753843.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10069710594/A11 ngày 04/01/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt thoi được dệt từ sợi có màu khác nhau, thành phần 57,0% staple polyester và 43,0% filament polyester dún, chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 214g/m2, dạng cuộn, khổ lớn hơn 0,5m.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi được dệt từ sợi có màu khác nhau, thành phần 57,0% staple polyester và 43,0% filament polyester dún, chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 214g/m2, dạng cuộn, khổ lớn hơn 0,5m.

thuộc nhóm 55.15 “Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp”, phân nhóm - Từ xơ staple polyeste, mã số 5515.12.00 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Móng Cái (Cục HQ tỉnh Quảng Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty TNHH MTV Hoa Đông (S 38 tổ 4, Khu 7, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Qung Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái