Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3182/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo 597/TB-KĐ3 ngày 12/4/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt thoi dùng để sàng (vải kỹ thuật dùng trong in lụa) 100% Polyester, Khổ 165cm FABRIC PET 150, độ dày 55minimum, 150 mắt lưới/inch. Hàng mới 100% (Mục 3 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Thái - Địa chỉ: 1111 Quốc lộ 1A, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. MST: 0314692182.

3. Tờ khai số: 10181163850/A11 ngày 11/01/2018 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt thoi, kiểu dệt vân điểm; thành phần từ 100% monofilament polyester; độ bền tương đối của sợi nhỏ hơn 60cN/tex; định lượng mẫu 44,4g/m2, màu trắng, bề mặt vải chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, dạng cuộn, khổ 160cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi, kiểu dệt vân điểm; thành phần từ 100% monofilament polyester; độ bền tương đối của sợi nhỏ hơn 60cN/tex; định lượng mẫu 44,4g/m2, màu trắng, bề mặt vải chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, dạng cuộn, khổ 160cm.

thuộc nhóm 54.07 “Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04”, phân nhóm “- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament poly este từ 85% trở lên”, phân nhóm 5407.61 “- - Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên”, mã số 5407.61.10 “- - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Thái - Địa chỉ: 1111 Quốc lộ 1A, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái