Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6872/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loi hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của BTài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan - Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại thông báo số 853/TB-KĐ4 ngày 06/8/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 7 tờ khai hải quan: Bình thủy tinh (dạng rỗng dùng để đựng nước), bên trong có chứa đá. Hiệu Vitajuwel loại VIA-Beauty. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Indochina Resort (Hội An); Địa chỉ: Khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; MST: 4000378078.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10199756421/A11 ngày 9/5/2018 tại Chi cục HQSB QT Đà Nng - Cục HQ TP. Đà Nng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bình chứa nước để uống mang theo bên người bằng thủy tinh, dạng hình trụ tròn, hai đầu có nắp bằng plastic bọc thép, có thể tháo lắp được, một nắp có gắn tháp thủy tinh chứa đá thạch anh, dung tích 500ml.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Bình chứa nước để uống mang theo bên người bằng thủy tinh, dạng hình trụ tròn, hai đầu có nắp bng plastic bọc thép, có thể tháo lắp được, một nắp có gắn tháp thủy tinh chứa đá thạch anh, dung tích 500ml.

thuộc nhóm 70.13Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18)”, phân nhóm “- Đồ dùng bằng thủy tinh khác”, mã số 7013.99.00 “ - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQSB QT Đà Nng - Cục HQ TP. Đà Nng (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Indochina Resort (Hội An), Địa chỉ: Khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái