Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3337/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 10052018 ngày 10/5/2018 của Công ty TNHH FES (Việt Nam), mã số thuế: 3700605006 cung cấp và Thông báo số 356/TB-KĐHQ ngày 04/6/2018 của Cục Kiểm định Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại : Instant Coffee

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Spray dried instant coffee

Ký, mã hiệu, chủng loại: ICPL-20

Nhà sản xuất: Indus Coffee Private Limited.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Gồm 50% hạt cà phê và 50% hạt đậu nành.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: 50% hạt đậu nành và 50% hạt cà phê.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Pha trực tiếp với nước để uống hoặc dùng để trộn với các thành phần khác như đường, bột kem...để uống trực tiếp.

- Quy trình sản xuất: Nhận nguyên liệu thô (cà phê hạt và đậu nành hạt) - Nhập kho nguyên liệu - Làm sạch nguyên liệu - Loại bỏ tạp chất - Lưu kho nguyên liệu sạch - Pha trộn nguyên liệu rang (đậu nành và cà phê hạt) - Xay hỗn hợp cà phê và đậu nành - Trích ly - Lưu dịch trích ly - Ly tâm - Thu hồi hương và cô đặc - Lưu dịch cô - Sấy hỗn hợp cà phê và đậu nành - Hỗn hợp ,cà phê và đậu nành - Đóng gói.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Instant Coffee

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cà phê tan.

Ký, mã hiệu, chủng loại: ICPL-20.

Nhà sản xuất: Indus Coffee Private Limited.

thuộc nhóm 21.01 “Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng”, phân nhóm “- Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ cà phê, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê”, phân nhóm 2101.11 “- - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc”, mã số 2101.11.10 “- - - Cà phê tan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH FES (Việt Nam) biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH FES (Việt Nam) (Địa chỉ: số 11 đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, P.Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục KĐHQ và các Chi cục trực thuộc;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.