Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3269/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 01/SP ngày 05/03/2018 của Công ty TNHH Superior Multi-packaging VN; Mã số thuế: 3700415238 cung cấp; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 350/TB-KĐHQ ngày 1/6/2018; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

 

Tên thương mại: 200D Aluminium Sheet.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhôm ở dạng dải, chiều dày 0.24mm bằng hợp kim nhôm

Ký, mã hiệu, chủng loại: 200D

Nhà sản xuất: Alu coil UACJ (Thailand) Co., LTD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Lá nhôm hợp kim, mặt cắt ngang hình chữ nhật, chiều dày 0,24mm, được dùng để làm lon, dạng cuộn.

Công dụng theo thiết kế: sử dụng làm lon nước giải khát

3. Kết quả xác định trước mã số:

 

Tên thương mại: 200D Aluminium Sheet.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Lá nhôm hợp kim, mặt cắt ngang hình chữ nhật, chiều dày 0,24mm, được dùng để làm lon, dạng cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 200D

Nhà sản xuất: Alu coil UACJ (Thailand) Co., LTD

thuộc nhóm 76.06 “Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm”, phân nhóm "- Hình chữ nhật (kể cả hình vuông)” phân nhóm 7606.12 "- - Bằng hợp kim nhôm”, phân nhóm - - - Dạng lá”, mã số 7606.12.32 - - - - Để làm lon kể cả đáy lon và nắp lon, dạng cuộn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

 

 

 

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Superior Multi-packaging VN biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty TNHH Superior Multi-packaging VN (Đ/c: Khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.