Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3268/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 840/TB-KĐ3 ngày 15/5/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Đơn vị xuất/ nhập khẩu: Công ty TNHH Quốc Tế Mike Matin Knit Việt Nam - Địa chỉ: 417 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. MST: 3702469510

3. Tờ khai số: 10198479562/A11 ngày 03/5/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: (Theo phụ lục đính kèm)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: (Theo phụ lục đính kèm)

thuộc nhóm 60.05 “Vải dệt kim đan dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04.”, phân nhóm "- Từ xơ tổng hợp:”, phân nhóm 6005.37 " - - Loại khác, đã nhuộm:”, mã số 6005.37.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Quốc Tế Mike Matin Knit Việt Nam
- Địa chỉ: 417 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Kèm theo Thông báo số: 3268/TB-TCHQ ngày 11 tháng 06 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên hàng theo khai báo

Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa (Tên gọi theo cấu tạo, công dụng)

Mã số phân loại

1

Mục 1: Vải lưới từ 100% sợi Polyeste - Khổ 46" - dệt kim - 20 sợi - dùng để lót đế giày - MESH CLOTH - P20 Tricot black 46"- mới 100% (34 g/m2) (10.000 yard, 1 yard= 0.9144m)

Mục 1: Vải dệt kim đan dọc, thành phần 100% polyeste, vải đã nhuộm, chưa được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, dạng cuộn, khổ lớn hơn 1m, định lượng vải 26,8g/m2

6005.37.90

2

Mục 2: Vải lưới từ 100% sợi Polyeste - Khổ 46" - dệt kim - 28 sợi - dùng để lót đế giày - MESH CLOTH - P28 Tricot black 46"- mới 100% (36.3 g/m2), (15.000 yard . 1 yard =0.9144m)

Mục 2: Vải dệt kim đan dọc, thành phần 100% polyeste, vải đã nhuộm, chưa được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, dạng cuộn, khổ lớn hơn 1m, định lượng vải 34,6g/m2

6005.37.90

3

Mục 3: Vải lưới từ 100% sợi Polyeste - Khổ 54" - dệt kim- 450g/yard - dùng để lót đế giày - MESH CLOTH - LFD-1539 54" - mới 100% (215g/m2) (127 yard, 1 yard= 0.9144m)

Mục 3: Vải dệt kim đan dọc, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, bề mặt vải chưa được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, định lượng vải 230,5g/m2, dạng cuộn, khổ lớn hơn 1m.

6005.37.90

4

Mục 4: Vải lưới từ 100% sợi Polyeste - Khổ 54" - dệt kim - 370g/yard - dùng để lót đế giày -MESH CLOTH - EA2334-2 DVTG572 54" - mới 100% ( 2500 yard, 1yard = 0.9144m)

Mục 4: Vải dệt kim đan dọc, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, bề mặt vải chưa được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, định lượng vải 234,5g/m2, dạng cuộn, khổ lớn hơn 1m.

6005.37.90

5

Mục 5: Vải lưới từ 100% sợi Polyeste - Khổ 54" - dệt kim -240g/yard - dùng để lót đế giày - MESH CLOTH - K387-A -54" mới 100%(1852 yard, 1 yard - 0.9144m)

Mục 5: Vải dệt kim đan dọc, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, bề mặt vải chưa được ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp, định lượng vải 224,6g/m2, dạng cuộn, khổ lớn hơn 1m.

6005.37.90

6

Mục 6: Vải lưới từ 100% sợi Polyeste - Khổ 54" - dệt kim - 28 sợi - dùng để lót đế giày - MESH CLOTH - MESH CLOTH - LFD-1465 - 54" mới 100%( 13 yard , 1 yard= 0.9144m)

Mục 6: Vải dệt kim đan dọc; thành phần 100% polyeste, vải đã nhuộm, chưa được ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp, dạng cuộn, khổ lớn hơn 1m, định lượng vải 26,7g/m2

6005.37.90

7

Mục 7: Vải lưới từ 100% sợi Polyeste - Khổ 54" - dệt kim - 250g/yard - dùng để lót đế giày - MESH CLOTH - MESH CLOTH -LFD-147254" - mới 100% (1296 yard, 1 yard=0.9144m)

Mục 7: Vải dệt kim đan dọc, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, bề mặt vải chưa được ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp, định lượng vải 234,4g/m2, dạng cuộn, khổ lớn hơn 1m.

6005.37.90