Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3204/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bô Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số 040518 ngày 04/05/2018 do Công ty TNHH JNB Logistics, mã số thuế 0107332632 cung cấp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Giấy A4 kích thước 210 x 297mm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy in, photocopy loại A4

Ký, mã hiệu; chủng loại: A4

Nhà sản xuất: Hankuk paper manufacturing Co., Ltd

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: giấy làm chủ yếu từ bột giấy hóa cơ tẩy trắng có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ hóa trên 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa được thấm tẩm, chưa tráng phủ bề mặt, chưa nhuộm màu bề mặt, chưa trang trí hoặc in bề mặt. Thuộc chủng loại giấy dùng để in, viết hoặc photocopy

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Thuộc chủng loại giấy dùng để in, viết hoặc photocopy

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: hàm lượng bột giấy 20% (BCTMP 20%) so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng

- Thông số kỹ thuật: Định lượng 75g/m2, dạng tờ hình chữ nhật kích thước 210 x 297mm

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Giấy A4 kích thước 210 x 297mm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy A4, được làm chủ yếu từ bột giấy hóa cơ tẩy trắng có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ hóa trên 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa được thấm tẩm, chưa tráng phủ bề mặt, chưa nhuộm màu bề mặt, chưa trang trí hoặc in bề mặt, giấy dùng để in, photocopy, định lượng 75g/m2, dạng tờ hình chữ nhật kích thước 210 x 297mm

Ký, mã hiệu; chủng loại: A4

Nhà sản xuất: Hankuk paper manufacturing Co., Ltd

thuộc nhóm 48.02 “Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công”, phân nhóm “- Giấy và bìa khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ hóa trên 10% so với tổng bột giấy tính theo trọng lượng”, phân nhóm 4802.62 “- - Dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 97 mm ở dạng không gấp”, phân nhóm “ - - - Loại dùng đế viết, in và các mục đích đồ bản khác ”, mã số 4802.62.31 “- - - - Ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH JNB Logistics biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH JNB Logistics;
(Đ/c: Tầng 7, Trung tâm thương mại Daeha, số 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Hà Nội)
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.