Thủ tục hành chính: Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-239753-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng, bằng công nhận, huy hiệu, chế độ thưởng theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng