Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : 55/2011/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU ĐƠN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

1. Mẫu "Sơ yếu lý lịch" để thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thi tuyển công chức.

2. Các mẫu sau để thực hiện các thủ tục hành chính về Thi đua khen thưởng:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (Mẫu 01/TĐKT);

- Biên bản kèm theo tờ trình khen thưởng (Mẫu 02/TĐKT);

- Quyết định công nhận sáng kiến (Mẫu 03/TĐKT);

- Báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp đề nghị công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và chiến sỹ thi toàn quốc (Mẫu 04/TĐKT);

- Báo cáo số liệu biên chế, khen thưởng khi đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Mẫu 05/TĐKT);

- Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng (Mẫu 06/TĐKT);

- Tờ trình cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến (Mẫu 07/TĐKT);

- Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến (Mẫu 08/TĐKT).

3. Các mẫu sau để thực hiện các thủ tục hành chính về tôn giáo:

- Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu M1);

- Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu M2);

- Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo (Mẫu M3);

- Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (Mẫu M4);

- Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành (Mẫu M7);

- Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, Đại hội (Mẫu M9);

- Đơn xin thành lập, chia tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu M15);

- Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu M16);

- Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo (Mẫu M17);

- Bản thông báo tổ chức quyên góp (Mẫu M20).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website An Giang;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN