Thủ tục hành chính: Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục hiệp y khen thưởng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục hiệp y khen thưởng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-239760-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;- Các sở, ban, ngành tỉnh- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị hiệp y khen thưởng (tính theo dấu bưu điện), Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản cho cơ quan đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn hiệp y
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng