Thủ tục hành chính: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tường Chính phủ, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tường Chính phủ, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Ninh Bình

Số hồ sơ: TT-NBI-036613-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chín; Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý các khu công nghiệp
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng