Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS119
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngàỳ làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng