Thủ tục hành chính: Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ trở lên - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ trở lên - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-BS427
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của các nhà đầu tư, kiểm tra tính hợp lệ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật, Lao động và Môi trường giải quyết và trả kết quả cho nhà đầu tư.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng