Thủ tục hành chính: Cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-BS245
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng