Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ quy hoạch tại khu công nghiệp - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ quy hoạch tại khu công nghiệp - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-BS422
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng