Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (cấp tỉnh) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (cấp tỉnh) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-106774-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định KHĐT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng