Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-106859-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường Công văn hoặc gửi trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng