Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 82 NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu Sắc lệnh số 13-SL ngày 3-2-47 cấm xuất nhập trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 29-B-SL ngày 16-3-47 thiết lập Ngoại thương Cục;

Chiểu Sắc lệnh số 53-SL ngày 1-6-47 cải tổ Ngoại thương cục;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sửa đổi Điều 7 Sắc lệnh số 29-B-SL ngày 16-3-47 như sau:

"Điều 7- Khoản a) Những việc trái phép đối với các Sắc lệnh 13-SL, 29-B-SL và các Nghị định thi hành các Sắc lệnh đó sẽ bị trừng phạt như sau:

- Từ 1 tháng đến 2 năm tù và từ 500 đến 100.000 đồng bạc phạt.

- Hay một trong hai hình phạt đó.

Các hàng hoá xuất nhập trái phép đều bị tịch thu và xung vào công quỹ.

Khoản b) Sự khám nhận và truy tố những việc trái phép sẽ theo thủ tục thuế quan. Tuy vậy:

1- Trong trường hợp điều đình theo luật lệ thuế quan phải có sự thoả thuận của Ngoại thương cục.

2- Trong trường hợp luật lệ thuế quan không truy tố, Ngoại thương cục có thể truy tố theo thường pháp.

Điều 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)