Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 13 NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét tình hình hiện thời,

RA SẮC LỆNH

Khoản 1

Kể từ ngày ban bố Sắc lệnh này cho đến khi có lệnh mới thì trong toàn thể nước Việt Nam sự xuất cảng nhập cảng tất cả các thứ hàng đều cấm.

Khoản 2

Một nghị định sẽ ấn định chi tiết sự thi hành Sắc lệnh này.

Khoản 3

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc dân kinh tế, Tư pháp, Tài chính và Quốc gia chiểu theo Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)