Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 223 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 29/BSL ngày 16-3-1947 thiết lập Ngoại thương cục;

Chiểu Sắc lệnh số 54 /SL ngày 1-6-1947 cải tổ Ngoại thương cục;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng chính phủ và ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay sửa đổi Điều 2 Sắc lệnh số 54/SL ngày 1-6-47 như sau;

" Điều 2 Ngoại thương cục do một cục trưởng điều khiển, Cục trưởng có một phó cục trưởng, một tổng thư ký và một thủ quỹ giúp việc. Cục trưởng sẽ do Sắc lệnh bổ nhiệm".

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)