Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 189/SL NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948 SỬA ĐÔỈ SẮC LỆNH SỐ 29B-SL NGÀY 16-3-1947 THIẾT LẬP NGOẠI THƯƠNG CỤC

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 13-SL ngày 3-2-47 cấm xuất, nhập cảnh trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 29B/Sl ngày 16-3-47 thiết lập Ngoại Thương cục;

Chiểu Sắc lệnh số 53-SL ngày 1-6-47 cải tổ Ngoại Thương cục;

Chiểu Sắc lệnh số 82-SL ngày 17-9-47 sửa đổi hình phạt và thủ tục truy tổ những việc trái với luật lệ Ngoại thương;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sửa đổi Điều 7 Sắc lệnh số 29-B/SL ngày 16-3-47 như sau:

"Điều 7....

Khoản b.- Sự khám nhận và truy tố những việc trái với các luật lệ Ngoại thương theo thủ tục ấn định như sau:

1- Các nhân viên thuế quan và công an sẽ khám nhận theo thủ tục hiện hành. Ngoài ra, mỗi khi truy thấy một sự phạm pháp, nhữngnhân viên kinh tế có thẩm quyền có thể trực tiếp khám nhận và lập biên bản theo thường pháp.

2- Các việc phạm pháp sẽ đưa xử trước toà án thường nếu có sự khiếu tố của những cơ quan kinh tế có thẩm quyền.

Công tố viên truy tố theo đơn khiếu tố của các cơ quan kinh tế.

Khoản c.- Những người tố cáo và lập biên bản trong các vụ phạm pháp kể trên, trừ những nhân viên kinh tế có thẩm quyền trực tiếp khám nhận, được hưởng một số tiền theo tỷ lệ 10% trị giá số hàng tịch thu, những số tiền thường không bao giờ được quá 1.000 đ mỗi vụ cho mỗi người,

Điều 2

Những điều khoản ở các Sắc lệnh số 29-B/SL ngày16-3-47 và 82-SL ngày 17-9-47 trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, nội vụ và Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)