Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 488/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 01/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và cá nhân, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp luật DS - KT, Bộ TP;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, PCT TT UBND TP;
- Đoàn ĐBQHTP HP;
- Đài PT&THHP; Báo HP, Cổng TTĐT TP;
- CVP, PCVP T.H.Kiên;
- Lưu: VT,NC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND TP)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật có liên quan; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tuân thủ pháp luật; chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý, khắc phục cơ bản tình trạng khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan, góp phần giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh có hiệu quả.

b) Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

c) Củng cố, hoàn thiện mạng lưới tư vấn viên pháp luật; đảm bảo các kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa về hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải đáp pháp luật được tiếp thu, hỗ trợ, xử lý kịp thời, triệt để.

d) Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường vai trò của tổ chức pháp chế, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

a) Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và nhu cầu của từng đối tượng được hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ đúng, trúng nhu cầu của doanh nghiệp; giải đáp có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, cụ thể, rõ ràng các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

b) Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁP LÝ

1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động có nhu cầu được hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Xây dựng Kế hoạch hàng năm về thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

2. Xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về:

a) Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này.

b) Các văn bản trả lời của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và thành phố đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật.

c) Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Duy trì, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo quy định pháp luật, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật trên trang thông tin điện tử.

4. Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực ứng dụng các mạng xã hội để cung cấp thông tin pháp lý, tiếp nhận, giải quyết vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

6. Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, chuyên đề pháp luật; cập nhật, cung cấp thông tin pháp luật, vấn đề pháp lý; phổ biến tài liệu giấy, điện tử liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng và các phương tiện thông tin truyền thông khác... Qua đó, giới thiệu nội dung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, các chuyên đề pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đầu tư, kinh doanh, cam kết quốc tế cần thiết cho các đối tượng được quy định tại Mục II Chương trình này bằng các hình thức phù hợp như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, diễn đàn doanh nghiệp, tờ rơi, tờ gấp...

8. Thường xuyên củng cố và kiện toàn danh sách tư vấn viên pháp luật tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được dự toán trong ngân sách hàng năm của thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, huy động sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi, thời gian:

a) Phạm vi: Chương trình được triển khai trong phạm vi thành phố Hải Phòng.

b) Thời gian triển khai Chương trình: 05 năm (từ năm 2021 đến 2025).

2. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình; phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nội dung Chương trình này và quy định của Bộ Tài chính; hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

b) Sở Tài chính trên cơ sở nội dung Chương trình, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.

c) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động của Chương trình.

d) Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động của Chương trình, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến các hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

đ) Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./.