Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 830/TTr-SVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính số 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tại mục IV, phần Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở VHTTDL (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, TTPVHCC (kèm HS);
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 965/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

Lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn

01

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập ca chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

665/QĐ-UBND (ngày 31 tháng 3 năm 2021)

01/NTBD

02

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghthuật thuộc Trung ương)

665/QĐ-UBND (ngày 31 tháng 3 năm 2021)

02/NTBD

03

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

665/QĐ-UBND (ngày 31 tháng 3 năm 2021)

03/NTBD

04

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

665/QĐ-UBND (ngày 31 tháng 3 năm 2021)

04/NTBD


Quy trình số: 01/NTBD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ (KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ CHỨC NĂNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT THUỘC TRUNG ƯƠNG)
(Kèm theo Quyết định số: 965/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức/cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một ca và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhn hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chánh Văn phòng)

Kim tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể thao

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.

3,5 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng Quản lý Thể dục thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký phê duyệt kết quả.

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Xác nhận trên phần mềm một cửa.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02/NTBD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ (KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP TOÀN QUỐC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ CHỨC NĂNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 965/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức/cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận hồ sơ.

01 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chánh Văn phòng)

Kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dc thể thao

01 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.

15 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng Quản lý Thể dục thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký phê duyệt kết quả.

04 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

03 ngày làm việc

Bước 6

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Xác nhận trên phần mềm một cửa.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lphí (nếu có).

01 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03/NTBD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU
(Kèm theo Quyết định số: 965/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức/cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận hồ sơ.

01 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chánh Văn phòng)

Kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể thao

01 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.

15 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng Quản lý Thể dục ththao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký phê duyệt kết quả.

04 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

03 ngày làm việc

Bước 6

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Xác nhận trên phần mềm một cửa.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04/NTBD

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RA NƯỚC NGOÀI DỰ THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU
(Kèm theo Quyết định số: 965/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thứ tự công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức/cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận hồ sơ.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chánh Văn phòng)

Kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết.

01 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký phê duyệt kết quả.

01 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Xác nhận trên phần mềm một cửa.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc