Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 872/UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (02 THỦ TỤC)

1. Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc (0,5 ngày tại Trung tâm PVHCC; 09 ngày tại Sở; 5,5 ngày tại UBND tỉnh)

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

08 ngày làm việc

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày làm việc

B4

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư

Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên VX2

02 ngày làm việc

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

B8

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHHC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày làm việc

B10

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Trung tâm PVHCC

 

2. Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc (0,5 ngày tại Trung tâm PVHCC; 09 ngày tại Sở; 5,5 ngày tại UBND tỉnh)

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

08 ngày làm việc

B3

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Sở

0,5 ngày làm việc

B4

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư

Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B5

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên VX2

02 ngày làm việc

B6

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

B8

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B9

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHHC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày làm việc

B10

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Trung tâm PVHCC

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

3. Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4,5 ngày làm việc

B3

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm PVHCC

 

4. Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhận vào sổ và chuyển xử lý

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Giải quyết hồ sơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4,5 ngày làm việc

B3

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm PVHCC