Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TRONG NĂM 2022 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ- CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong năm 2022 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - BTP;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (H.Phương).

CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022, QUA RÀ SOÁT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Quyết định

04/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022

Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022

Ngày 19/5/2022

II. Lĩnh vực Tài chính

2

Quyết định

22/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022

Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022

Ngày 05/01/2023

Tổng: 02 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022, QUA RÀ SOÁT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Quyết định

12/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 5 Điều 4 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 11 năm 2022

II. Lĩnh vực Sở Xây dựng

1

Quyết định

03/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022

Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 4 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 11 năm 2022

Tổng: 02 văn bản