Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2020 của Ngành Tư pháp theo Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 02/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình số 01/CTr-STP ngày 02/01/2020 của Sở Tư pháp về trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 (Chương trình kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THNC.
ibnt.TP.T01>

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CTr-STP

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, Nghị quyết HĐND tỉnh (khóa IX) về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016 - 2020; là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là năm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai dự báo tiếp tục phát triển ổn định, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tiếp tục phát huy những lợi thế về vị trí địa lí, những thành tựu đạt dược trong việc mở rộng quan hệ trong nước và ngoài nước tạo cho Đồng Nai có những tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội mạnh hơn và bền vững hơn trong năm 2020. Tuy nhiên, trong năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng sẽ đối mặt với khó khăn do: chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của tỉnh; thiên tai, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư; tiến độ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước còn chậm; nhiều vấn đề xã hội chưa được giải quyết triệt dự báo ảnh hưởng đến ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Đối với công tác tư pháp, cần tiếp tục phát huy những kết quả khả quan, tích cực trong việc hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, hướng về cơ sở để phục vụ nhân dân với nhiều giải pháp hiệu quả để trực tiếp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường ổn định của địa phương. Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội còn có những khó khăn, thách thức đối với công tác xây dựng pháp luật và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 theo định hướng công tác của Bộ Tư pháp, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Kết luận số 901-KL/TU ngày 29/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2020, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai xây dựng Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 với những nội dung như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

1. Thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 trong bối cảnh đẩy mạnh triển khai và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, gắn với định hướng, mục tiêu tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

2. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành đúng và nghiêm pháp luật; đề cao ý thức chấp hành pháp luật và thượng tôn pháp luật. Chủ động nắm bắt, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và hoạt động pháp chế tại các sở, ngành, trong đó tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, công chứng, đấu giá tài sản, luật sư, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; đảm bảo ổn định các tổ chức xã hội hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ công do ngành Tư pháp quản lý.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực ngành Tư pháp phù hợp với định hướng phát triển Ngành giai đoạn 2020-2025 và tập trung đào tạo, bồi dưỡng dội ngũ công chức, viên chức, nhất là công chức tư pháp ở cơ sở góp phần nâng cao chất lượng và năng lực đội: ngũ công chức, viên chức tư pháp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm hiệu lực chỉ đạo điều hành, hiệu quả các mặt công tác, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với phòng chống vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu; khắc phục triệt để thói quen tùy tiện, bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh; bảo đảm đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn; giỏi về kỹ năng nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất, đạo đức; nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ; “phụng công, thủ pháp”; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến năm 2020", sơ kết việc thực hiện Hiến pháp 2013.

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng việc góp ý, thẩm định 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tới tính dự báo của chính sách, bảo đảm tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và công tác theo dõi, đôn đốc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Tăng cường việc theo dõi, đôn đốc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật. Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản thuộc lĩnh vực quản lý để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật. Tiếp tục thực hiện cập nhật, đăng tải đầy đủ các văn bản QPPL mới được ban hành vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản pháp luật tại địa phương.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

- Tăng cường xã hội hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hội nghị tập huấn chuyên sâu các luật và văn bản pháp luật mới dược thông qua trong năm 2019 và năm 2020; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong nhà trường và cho đối tượng đặc thù; triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cấp phát đến từng đối tượng tuyên truyền. Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” thông qua việc xây dựng Trang Thông tin điện tử của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhằm cung cấp thông tin tuyên truyền trực quan sinh động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022 ”, thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên gắn với bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai Tủ sách pháp luật điện tử sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định; tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho người dân theo chủ đề thiết thực; tận dụng phù hợp mạng xã hội để phổ biến giáo dục pháp luật.

- Không ngừng cải tiến về nội dung và hình thức của bản tin tư pháp; bám sát các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, của tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, nhất là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp; phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; nắm bắt thông tin qua phản ánh của các cá nhân, tổ chức và thông tin phản ánh từ báo chí để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

- Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm, liên ngành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020. Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các Sở, ngành, địa phương.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau khi được Chính phủ ban hành.

- Tích cực tham mưu triển khai công tác thu hồi, bồi thường và tái định cư thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cắt giảm Chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần đạt được mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Quốc tịch, các quy định về chứng thực; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho lĩnh vực quốc tịch, hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, nhất là triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 9552/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số: 97/KH-STP ngày 03/11/2017 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

- Triển khai các giải pháp để giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cũng như phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội để bảo đảm tốt nhất quyền của trẻ em cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 6195/KH-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh thực hiện Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”.

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch, điều kiện tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật nuôi con nuôi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước thông qua hoạt động kiểm tra đối với lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi.

- Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP sau khi được ban hành. Thực hiện tốt Nghị định (mới) thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP về quốc tịch, các đề án, kế hoạch trong lĩnh vực quốc tịch theo đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả.

- Triển khai thực hiện Đề án số hóa dữ liệu sổ hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức triển khai hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP sau khi được ban hành. Tăng cường hoạt động tập huấn, kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chứng thực; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những vướng mắc, đề xuất hoàn thiện pháp luật về chứng thực; chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong công tác chứng thực.

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp. Tổ chức tuyên truyền để từng bước hạn chế tình trạng lạm dụng cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 2. Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm bảo thông tin lý lịch tư pháp được kiểm tra, phân loại, cập nhật, bổ sung lý lịch tư pháp và đưa vào lưu trữ kịp thời. Tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm thông tin lý lịch tư pháp; nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Tiếp tục thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và cải cách hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, duy trì tỷ lệ cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng hạn trên 98%.

- Phối hợp hướng dẫn, tổ chức kiểm tra thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm và thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Áp dụng hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả; kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh, xử lý. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan tư pháp, tòa án, kiểm sát trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường, trong đó chú trọng phối hợp để tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài đã thụ lý trong năm 2019.

5. Công tác thi hành án dân sự

Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy chế số 03/QCPH-STP-CTHADS ngày 29/9/2016 Sở Tư pháp ký kết với Cục Thi hành án dân sự về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự góp phần nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự và tổ chức theo dõi, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, thừa phát lại; chú trọng xây dựng các Phòng công chứng, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành các đơn vị sự nghiệp tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho các địa phương, nhất là trong lĩnh vực công chứng, đấu giá, thừa phát lại.

- Tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật công chứng 2014, tham gia ý kiến góp ý đề xuất sửa đổi Luật trong điều kiện bỏ quy hoạch công chứng. Tham mưu Quyết định thay thế Quyết định ban hành tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động Trợ giúp pháp lý, phấn đấu đạt chỉ tiêu hoạt động trợ giúp pháp đối với các vụ việc tham gia tố tụng. Phối hợp chặt chẽ và tốt hơn nữa với các địa phương, các tổ chức có liên quan trong việc nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, nhất là công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường.

7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng và pháp luật quốc tế

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp sau khi Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV được ban hành; thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.

- Thực hiện bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Sở, quy hoạch lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2020-2025. Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, đáp ứng yêu cầu về số lượng cấp phó phòng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác hàng năm theo quy định đối với công chức, viên chức các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong toàn Ngành; hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế của Sở Tư pháp giai đoạn 2016-2021.

- Xây dựng và trình UBND ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI giai đoạn 2020-2025.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, chú trọng triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế; Tăng cường theo dõi; đôn đốc việc kiện toàn tổ chức, cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu triển khai điều ước, pháp luật quốc tế mà Việt Nam ký kết, phê chuẩn hoặc là thành viên tham gia. Kiện toàn tổ chức và tổ chức các hoạt động là đầu mối chuyên trách về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả vai trò tư vấn phòng ngừa và làm đại diện pháp lý trong giải quyết các vụ kiện tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh.

8. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách - tài sản

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 30/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác xây dựng kế hoạch trong ngành Tư pháp; khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao chất lượng xây dựng các kế hoạch công tác của cơ quan tư pháp địa phương.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thống kê, bảo đảm tính chính xác của số liệu. Triển khai thực hiện phần mềm thống kê Ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP .

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm kê tài sản, tổ chức thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

9. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra; tăng cường công tác thanh tra đột xuất. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó phấn đấu giải quyết 100% các vụ việc mới phát sinh trong năm 2020.

- Thực hiện công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra sau thanh tra theo Quyết định số 258/QĐ-STP ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020; kiểm tra cải cách hành chính, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. Tiến hành kiểm tra, thanh tra ít nhất 80% đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện.

- Thực hiện tốt Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Tổ chức triển khai; hiệu quả Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

10. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 theo Kế hoạch của Sở Tư pháp.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 (Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của ngành Tư pháp; Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Tăng cường tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Tiếp tục phát huy và tổ chức triển khai thực hiện các sáng kiến cải cách hành chính, đặc biệt là trong các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ứng dụng chữ kỹ số trong gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng, tiến hành rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, duy trì tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn trên 95%.

- Hoàn thành kết nối dữ liệu các phần mềm chuyên ngành với phần mềm một cửa hiện đại của tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

- Duy trì và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

11. Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện tốt phong trào thi đua thường xuyên, tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đưa theo đợt, chuyên đề khác năm 2020 do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động.

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

Trên cơ sở thực hiện đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, Sở Tư pháp xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:

1. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII; triển khai thực hiện tốt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp, nhất là công chức xã, phường, thị trấn gắn với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thể chế để góp phần xây dựng hành lang pháp lý phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời hài hoà với các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, hạn chế tác động tiêu cực của hội nhập thể chế quốc tế đa phương. Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các đề xuất xây dựng và tham mưu UBND, HĐND cùng cấp thông qua văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định ban hành văn bản. Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nhất là những văn bản có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh tham mưu xử lý văn bản đã được phát hiện, kết luận không phù hợp với quy định. Tập trung cao cho việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương; xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để kiến nghị cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh.

3. Chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành gắn với việc triển khai có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022”. Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng từng bước xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp, dịch vụ tư pháp và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; triển khai thực hiện định hướng của Bộ Tư pháp về xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Phát huy hiệu quả các Hội luật gia, Hội công chứng viên và Đoàn Luật sư trong phối hợp quản lý và theo dõi các hoạt động của công tác bổ trợ tư pháp và các công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và thực hiện các giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quốc tịch bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quản lý nhà nước và yêu cầu an ninh chính trị trong tình hình mới, nhất là đối với tình trạng quốc tịch của người không quốc tịch, người di cư tự do từ Campuchia sống trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021. Có giải pháp,hữu hiệu để giải quyết dứt điểm thông tin lý lịch tư pháp. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp.

6. Phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong hoạt động xúc tiến đầu tư quốc tế. Đề xuất và thực hiện tốt các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Chú trọng công tác tham mưu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên gia phục vụ phòng ngừa và tham mưu xử lý tốt các tranh chấp đầu tư quốc tế. Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thi hành án dân sự, lý lịch tư pháp; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là vụ việc phức tạp, kéo dài để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

8. Tiếp tục thực hiện giải pháp cụ thể nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối: làm việc, siết chặt kỷ luật, kỹ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành, mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số. Thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động.

9. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong toàn ngành; Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể cho từng nhiệm vụ, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, nội dung công việc. Đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chặt chẽ, sâu sát, quyết liệt. Thực hiện tốt việc kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

2. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy hiệu quả công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, lý lịch tư pháp; Đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là đối với công chức tư pháp ở cơ sở để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý và hoạt động của từng đơn vị, liên thông cơ sở dữ liệu trong hoạt động quản lý, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong lĩnh vực tư pháp tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho nhân dân.

5. Đẩy mạnh việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị làm động lực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác tư pháp năm 2020. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua ngành Tư pháp góp phần xây dựng nông thôn mới.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình này, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tham mưu lãnh đạo Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu UBND cùng cấp xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung Chương trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tổ chức quán triệt và triển khai đến từng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện.

2. Định ký hàng tháng, quý, 6 tháng và tổng kết năm 2020, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm báo cáo Sở Tư pháp kết quả thực hiện Chương trình này./.