Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: Ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

 

 

Phường 1

Phường 2

Phường Khánh Hòa

Phường Vĩnh Phước

Xã Hòa Đông

Xã Lạc Hòa

Xã Lai Hòa

Xã Vĩnh Hải

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Tân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + ...+ (17)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

47.100,22

1.337,08

4.361,04

4.615,91

5.106,68

4.588,02

4.128,40

5.536,58

8.374,96

3.843,95

5.207,61

1

Đất nông nghiệp

NNP

40.941,51

954,87

3.976,98

4.138,05

4.475,51

3.941,00

3.749,80

5.021,87

6.652,66

3.412,01

4.618,77

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.659,88

-

1.002,35

-

32,68

-

399,08

-

225,77

-

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm

HNK

3.316,26

188,92

421,08

0,35

636,04

7,00

117,20

758,89

1.029,92

7,60

149,25

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.765,52

104,57

133,12

383,55

1 462,04

120,55

474,80

272,74

107,23

306,87

400,06

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.941,90

57,24

308,37

-

165,24

-

156,70

71,71

2.149,07

-

33,57

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

29.761,12

602,65

2.110,56

3.752,15

2.994,45

3.812,45

2.594,02

3.625,76

3.139,16

3.096,04

1.033,88

1.8

Đất làm muối

LMU

457,89

-

-

-

166,12

-

-

291,27

-

-

0,51

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

38,94

1,50

1,50

2,00

18,94

1,00

8,00

1,50

1,50

1,50

1,50

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.604,16

382,21

384,06

477,85

631,17

647,02

378,48

463,88

1.281,30

431,94

526,24

2.1

Đất quốc phòng

CQP

129,72

5,50

11,48

-

90,53

-

-

1,76

14,99

5,45

-

2.2

Đất an ninh

CAN

7,19

7,13

0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

208,00

-

-

-

-

-

-

-

208,00

-

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

50,00

50,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

63,88

38,43

16,89

1,54

1,17

1,15

0,73

0,58

1,99

0,39

1,01

2.7

Đất cơ sở sản xuất phí nông nghiệp

SKC

34,95

12,31

2,10

7,57

3,64

2,29

0,45

1,19

3,69

1,18

0,54

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.087,26

148,10

208,17

273,82

356,99

332,95

223,11

345,39

614,85

230,13

353,73

2.9.1

Đất giao thông

DGT

807,28

66,43

92,23

105,81

134,02

68,40

76,79

69,90

81,80

36,30

75,60

2.9.2

Đất thủy lợi

DTL

1.849,36

41,93

91,97

145,58

193,50

189,53

94,71

254,99

411,64

184,49

241,03

2.9.3

Đất công trình năng lượng

DNL

322,64

7,48

18,14

17,45

23,66

69,72

46,09

14,48

112,76

6,09

6,76

2.9.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,46

0,23

0,03

0,09

0,01

0,03

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

23,12

21,63

-

0,02

0,11

0,88

-

0,05

0,25

0,15

0,03

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

6,07

3,07

0,07

0,24

0,22

0,10

0,28

0,13

1,60

0,15

0,20

2.9.7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

70,33

7,17

3,90

2,64

5,37

4,30

4,88

5,62

6,04

2,10

28,31

2.9.8

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

3,15

0,02

-

1,50

0,01

-

-

-

-0,15

0,50

1,28

2.9.9

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.10

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

1,63

-

1,63

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.11

Đất chợ

DCH

3,21

0,14

0,20

0,50

0,10

0,00

0,35

0,20

0,89

0,33

0,52

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,20

-

-

-

-

0,20

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

9,92

-

1,80

7,14

0,97

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

425,21

-

-

-

-

45,98

71,19

77,86

97,61

45,65

86,93

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

337,06

78,00

108,45

48,64

102,17

-0,20

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,70

3,87

0,65

1,14

1,15

0,38

0,63

0,83

0,64

0,59

0,82

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

77,42

2,32

11,13

2,30

7,13

3,88

13,00

6,45

26,51

-

4,69

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

69,98

21,01

7,11

0,82

7,38

5,44

4,12

2,72

14,00

2,41

4,97

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,37

-

0,07

0,06

-

0,28

0,07

0,12

0,14

0,51

0,14

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

6,20

1,29

0,37

0,32

1,40

0,38

0,17

0,80

0,40

0,80

0,28

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.084,40

14,24

15,77

134,50

58,03

254,29

65,02

26,19

298,48

144,84

73,02

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,70

-

-

-

0,59

-

-

-

-

-

0,11

3

Đất chưa sử dụng

CSD

554,55

-

-

-

-

-

0,11

50,83

441,00

-

62,60

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

15.420,71

1.337,08

4.361,04

4.615,91

5.106,68

-

-

-

-

 

-

Ghi chú:  * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

 

Phường 1

Phường 2

Phường Khánh Hòa

Phường Vĩnh Phước

Xã Hòa Đông

Xã Lạc Hòa

Xã Lai Hòa

Xã Vĩnh Hải

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Tân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + ..+ (14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

737,01

133,88

49,25

33,68

27,43

33,73

55,42

13,66

309,35

21,11

59,50

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,11

-

0,71

-

-

-

1,40

-

-

-

-

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

55,98

31,13

11,45

0,48

2,70

2,80

2,50

1,00

2,02

1,70

0,20

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

25,54

2,83

1,30

3,44

1,37

1,96

8,00

0,66

3,27

2,51

0,20

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

21,24

-

3,40

-

-

 

0,45

3,00

11,99

-

2,40

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

572,14

99,92

32,39

29,76

13,36

28,97

43,07

9,00

292,07

16,90

6,70

 

1.8

Đất làm muối

LMU

60,00

-

-

-

10,00

-

-

-

-

-

50,00

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

50,37

8,56

1,13

2,95

0,92

3,92

0,55

0,10

30,26

1,98

-

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,33

2,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,02

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

41,49

4,33

0,88

2,10

0,62

3,12

0,05

-

29,66

0,73

-

 

2.9.1

Đất giao thông

DGT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9.2

Đất thuỷ lợi

DTL

38,40

2,79

0,88

2,10

-

2,40

-

-

29,50

0,73

-

 

2.9.3

Đất công trình năng lượng

DNL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9.7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

0,09

0,01

-

-

0,02

-

0,05

-

0,01

-

-

 

2.9.8

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

2,28

1,53

-

-

0,60

-

-

-

0,15

-

-

 

2.9.9

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9.10

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.9.11

Đất chợ

DCH

0,72

-

-

-

-

0,72

 

-

-

-

-

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DD7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,85

-

-

-

-

0,60

0,30

0,10

0,60

1,25

-

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

2,11

1,01

0,25

0,35

0,30

0,20

-

-

-

-

-

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

1,57

0,87

-

0,50

-

-

0,20

-

-

-

-

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: Ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phường 1

Phường 2

Phường Khánh Hòa

Phường Vĩnh Phước

Xã Hòa Đông

Xã Lạc Hoà

Xã Lai Hòa

Xã Vĩnh Hải

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Tân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + ...+ (14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

651,61

131,98

47,35

31,28

15,03

32,43

47,12

11,86

307,55

19,31

7,70

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

2,11

-

0,71

-

-

-

1,40

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

55,98

31,13

11,45

0,48

2,70

2,80

2,50

1,00

2,02

1,70

0,20

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

25,54

2,83

1,30

3,44

1,37

1,96

8,00

0,66

3,27

2,51

0,20

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

21,24

-

3,40

-

-

-

0,45

3,00

11,99

-

2,40

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

546,74

98,02

30,49

27,36

10,96

27,67

34,77

7,20

290,27

15,10

4,90

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

1,40

0,68

-

 

-

0,72

-

-

-

-

-

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

LUA/NTS

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

1,40

0,68

-

-

-

0,72

-

-

-

-

-

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như trên Điều 3;
- Phòng TN&MT TXVC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp