Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 759/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 136/2009/TT-BTC ngày 02/7/2009 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này chưa có, các cơ quan, đơn vị áp dụng theo chế độ quy định chung.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, TCHCSN);
- Trang điện tử của Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC MÃ SỐ NGÀNH KINH TẾ
(Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bổ sung danh mục mã số ngành kinh tế (Loại, Khoản) áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính như sau:

II/ DANH MỤC MÃ SỐ NGÀNH KINH TẾ (LOẠI, KHOẢN):

Mã số

TÊN GỌI

Ghi chú

Loại

Khoản

 

 

 

 

460

 

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ AN NINH - QUỐC PHÒNG, ĐẢM BẢO XÃ HỘI BẮT BUỘC

 

 

474

Hoạt động bảo đảm xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc

Bao gồm các hoạt động cung cấp tài chính và quản lý các chương trình bảo đảm xã hội (như: Chương trình phòng, chống ma tuý; Chương trình phòng, chống tội phạm,... của Tổng cục Hải quan), bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp khó khăn, trợ cấp cho quỹ hưu trí,... do Nhà nước tài trợ

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ
(Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bổ sung Danh mục mã số nội dung kinh tế (Mục, Tiểu mục) áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính như sau:

II/ DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC):

Nhóm, tiểu nhóm

Mã số

DANH MỤC - NỘI DUNG

Nội dung hạch toán

Mục

Tiểu mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PHẦN CHI

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 0500:

 

CHI HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu nhóm 0129:

 

Chi thanh toán cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

6300

 

 

Các khoản đóng góp

 

 

 

6304

 

Bảo hiểm thất nghiệp

Phản ánh các khoản chi ngân sách đơn vị sử dụng lao động nộp bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định

 

 

 

 

 

 

Nhóm 0600:

 

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu nhóm 0136:

 

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

9400

 

 

Chi phí khác

 

 

 

9404

 

Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán

 

 

 

9449

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA (CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU)
(Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bổ sung Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia (Chương trình, mục tiêu) áp dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính như sau:

II/ DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU (CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU):

Mã chương trình mục tiêu

Mã số chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng chương trình, mục tiêu

Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng chương trình, mục tiêu

 

 

 

0290

 

Chương trình 135

 

0296

Nhiệm vụ truyền thông

 

 

 

0330

 

Chương trình Hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 

0331

Cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học

 

0332

Mua sắm hàng hoá

 

0333

Đào tạo và hội thảo

 

0334

Quỹ giáo dục nhà trường

 

0335

Quỹ phúc lợi cho học sinh

 

0336

Xây dựng năng lực cho dạy - học cả ngày

 

0337

Chi lương tăng thêm cho giáo viên

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 759/QĐ-BTC năm 2010 bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

  • Số hiệu: 759/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 09/04/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Phạm Sỹ Danh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/04/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản