Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/2003/QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI HẠN CHẤM DỨT XỬ LÝ GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan và Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1588/VPCP-KTTH ngày 4/4/2003 về thời hạn xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách để hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kể từ ngày 31/5/2003 chấm dứt việc xử lý ghi thu, ghi chi hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp từ các khoản nợ phải trả ngân sách bao gồm tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách từ 31/12/1999 trở về trước mà doanh nghiệp nhà nước đã chiếm dụng để đầu tư thành tài sản cố định theo dự án được duyệt đến nay vẫn không có khả năng thanh toán quy định tại:

- Mục III, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QD-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xúât kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan;

- Tiết 1.1 điểm 1, mục II, phần B Thông tư số 85/2002/TT-BTC ngày 26/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2: Đối với các hồ sơ hỗ trợ vốn đầu tư của doanh nghiệp gửi đến Bộ Tài chính trước ngày 17/1/2003 theo dấu bưu điện (thời điểm ban hành Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP), nếu có đầy đủ thủ tục theo quy định Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) tiếp tục xử lý ghi thu, ghi chi hỗ trợ vốn đầu tư đến hết ngày 30/5/2003. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định Bộ Tài chính sẽ không xem xét, xử lý hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ngày đăng Công báo.

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Sửa lại theo đính chính số 5244/TC/VP ngày 20/5/2003)

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)