Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền Địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 645/OĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 của Bộ Công Thương về phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 417/TTr-SCT ngày 08 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2021 với nội dung như sau:

1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về thương mại điện tử cho cộng đồng; cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết nhằm triển khai và ứng dụng có hiệu quả các hoạt động thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của tỉnh Điện Biên xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến gồm: website, hệ thống email, Fanpage trên Facebook, Zalo... phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh trực tuyến, tạo sự tin tưởng đối với khách hàng đồng thời phát triển thêm khách hàng tiềm năng.

- Hỗ trợ, thúc đẩy việc ng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, duy trì các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Các chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2021

a, Tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại điện tử: Tổ chức 01 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với nội dung “Phát triển kinh doanh và vận hành trên sàn Thương mại điện tử cho Doanh nghiệp ”.

b, Hỗ trợ Doanh nghiệp, hợp tác xã trang bị bộ phần mềm hóa đơn điện tử + Chứng thư số Server: Hỗ trợ 08 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử; Chứng thư số Server để thực hiện xuất hóa đơn điện tử, nộp thuế qua mạng...

c, Duy trì bản đồ số ngành Công Thương tại website http://congthuongdienbien.com/: Duy trì phần mềm Bản đồ số về các doanh nghiệp, cơ sở, đại lý phân phối hàng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tích hợp bằng tọa độ trên Bản đồ với tên miền http://congthuongdienbien.com/ phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

d, Tổ chức thực hiện đề án thuộc chương trình phát triển thương mi điện tử quốc gia: Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên năm 2021, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị thụ hưởng trên môi trường trực tuyến, xây dựng các tiện ích trực tuyến hỗ trợ cho khách hàng như: đặt hàng, mua hàng trực tuyến, tư vấn tham khảo... qua đó thúc đy tăng lượng khách hàng mua sản phẩm trên các kênh phân phối trực tuyến của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương cấp theo Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 của Bộ Công Thương về phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Ngân sách tỉnh Điện Biên cấp theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

- Tổng kinh phí: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Công Thương Điện Biên là đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương; các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Cục TMĐT&KTS - Bộ Công Thương;
- L/đ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K
T(NTC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đức Toàn

 

PHỤ LỤC

BIỂU CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Điện Biên)

ĐVT: Đồng

STT

Nội dung

Tổng kinh phí thực hiện

Ngân sách tỉnh Điện Biên

Ngân sách Trung ương

1

Tổ chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại điện tử.

48.000.000

48.000.000

 

2

Hỗ trợ Doanh nghiệp, hợp tác xã trang bị bộ phần mềm hóa đơn điện tử + Chứng thư số Server.

44.000.000

44.000.000

 

3

Duy trì bản đồ số ngành công thương tại website httn://congthuongdienbien.com/

15.000.000

15.000.000

 

4

Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên năm 2021.

143.000.000

43.000.000

100.000.000

 

TNG CỘNG:

250.000.000

150.000.000

100.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).