Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5946/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT C TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐỒNG NHIỄM HIV/VIÊM GAN VI RÚT C DO DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ, GIAI ĐOẠN 2021-2023” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1207/QĐ-BYT NGÀY 09/02/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-BYT ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 5743/QĐ-BYT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt “Kế hoạch thực hiện năm 2022 Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” do Quỹ toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023” ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi là Quyết định số 1207/QĐ-BYT) như sau:

1. Sửa đổi tên Kế hoạch như sau:

“Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C và người điều trị methadone do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023”

2. Sửa đổi Mục II, Khoản 1 về Mục tiêu như sau:

Hướng dẫn triển khai điều trị viêm gan vi rút C tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS cho người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C, người nhiễm viêm gan vi rút C đang điều trị methadone do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2021 - 2023.

3. Sửa đổi, bổ sung Mục II, Khoản 2 về Đối tượng áp dụng như sau:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh/thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh).

- Cơ sở điều trị HIV/AIDS.

- Ban quản lý các dự án phòng, chống HIV/AIDS do Dự án toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2021 - 2023.

- Người nhiễm HIV có xét nghiệm anti - HCV dương tính.

- Người đang điều trị methadone có xét nghiệm anti - HCV dương tính.

4. Sửa đổi Mục III, Khoản 1 về Gói dịch vụ điều trị viêm gan C và quy định về nguồn kinh phí chi trả như sau:

TT

Dịch vụ

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Dự án Quỹ toàn cầu

BHYT

Ngân sách nhà nước

Người bệnh/ kinh phí hợp pháp khác

1

Thuốc ARV

X

X

X

X

Người bệnh chỉ nhận một nguồn thuốc đối với 01 thuốc ARV

2

Thuốc điều trị viêm gan vi rút C

X

X

 

 

Dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ thuốc sofosbuvir 400mg và daclatasavir 60 mg.

3

Xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C

X

X

 

X

Dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ:

- Đồng chi trả đối với xét nghiệm do Quỹ BHYT chi trả.

- Mua dịch vụ xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C đối với cơ sở y tế hoặc người bệnh chưa được Quỹ BHYT chi trả cho xét nghiệm này.

4

Chi phí khác trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

 

X

 

X

 

5

Chi phí khác ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

 

 

 

X

 

5. Sửa đổi Mục III, Khoản 2 về Mô hình cung cấp dịch vụ như sau:

- Lồng ghép cung cấp dịch vụ điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ toàn cầu tài trợ tại các cơ sở y tế công lập từ tuyến huyện trở lên có cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS và/hoặc cung cấp điều trị methadone. Trường hợp cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cung cấp điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ toàn cầu tài trợ thì cơ sở này cần đáp ứng các quy định về điều trị viêm gan vi rút.

- Điều trị viêm gan vi rút C thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C (sau đây gọi là Quyết định số 2065/QĐ- BYT).

6. Sửa đổi Mục IV, Khoản 2 về Tiêu chuẩn người bệnh như sau:

Là người nhiễm HIV có xét nghiệm anti - HCV dương tính, người đang điều trị methadone có xét nghiệm anti - HCV dương tính tại các cơ sở y tế thuộc các tỉnh, thành phố và bao gồm tất cả các điều kiện sau:

- Từ 18 tuổi trở lên;

- Không mang thai;

- Không cho con bú;

- Đồng ý điều trị viêm gan vi rút C và cam kết chi trả các chi phí theo qui định ngoài các chi phí do Dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ.

- Đăng ký điều trị viêm gan vi rút C tại thời điểm còn thuốc điều trị do Quỹ toàn cầu viện trợ.

Trường hợp người bệnh đăng ký điều trị tại thời điểm không còn nguồn thuốc viện trợ, người bệnh có thể sử dụng thuốc điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ BHYT chi trả theo qui định hiện hành.

7. Bổ sung Mục V, Khoản 6 về Ghi chép bệnh án như sau:

- Đối với người điều trị Methadone nhiễm viêm gan C:

+ Sử dụng bệnh án ngoại trú theo mẫu quy định tại Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án.

+ Ghi thông tin về tình trạng điều trị methadone của người bệnh vào bệnh án bao gồm mã số điều trị methadone và cơ sở điều trị methadone. Lưu giấy chuyển tuyến hoặc giấy xác nhận đang điều trị methadone của người bệnh vào bệnh án.

8. Sửa đổi Mục VIII về Hướng dẫn thanh quyết toán như sau:

- Quản lý, thanh quyết toán thuốc điều trị viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu tài trợ thực hiện như quản lý, thanh quyết toán thuốc ARV do Dự án Quỹ toàn cầu tài trợ được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 3824/QĐ-BYT ngày 10/08/2021 về việc ban hành “Quy chế quản lý tài chính do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2021 - 2023” (Quyết định số 3824/QĐ-BYT) và các văn Hướng dẫn cập nhật nếu có.

- Quản lý, thanh quyết toán xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C do Dự án Quỹ toàn cầu tài trợ thực hiện như quản lý, thanh quyết toán xét nghiệm tải lượng HIV do Dự án Quỹ toàn cầu tài trợ được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 3824/QĐ-BYT và các văn Hướng dẫn cập nhật nếu có.

9. Sửa đổi Mục IX, Khoản 1 về Cục Phòng, chống HIV/AIDS như sau:

- Hướng dẫn các tỉnh/thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch điều trị viêm gan vi rút C cho người đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C, người đang điều trị methadone nhiễm viêm gan vi rút C từ nguồn thuốc điều trị viêm gan vi rút C và xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C do Quỹ toàn cầu viện trợ theo quy định tại Quyết định này.

- Phân phối, điều tiết và hướng dẫn các cơ sở y tế quản lý sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng thuốc điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ toàn cầu viện trợ.

- Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C, người đang điều trị methadone nhiễm viêm gan vi rút C.

10. Sửa đổi Mục IX, Khoản 2 về Sở Y tế các tỉnh, thành phố như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố, các cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở điều trị methadone trên địa bàn tổ chức triển khai điều trị viêm gan vi rút C cho người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C, người đang điều trị methadone nhiễm viêm gan vi rút C sử dụng thuốc điều trị viêm gan vi rút C, tải lượng vi rút viêm gan C do Quỹ toàn cầu viện trợ theo các nội dung hướng dẫn tại Quyết định này.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai cung cấp dịch vụ điều trị viêm gan vi rút C tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS sử dụng thuốc điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ toàn cầu viện trợ đúng đối tượng và theo quy định tại Quyết định này.

11. Sửa đổi Mục IX, Khoản 3 về Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố như sau:

- Hỗ trợ kết nối giữa các cơ sở điều trị HIV/AIDS với các cơ sở điều trị methadone trong triển khai điều trị người đang điều trị methadone nhiễm viêm gan vi rút C.

- Hỗ trợ các cơ sở điều trị HIV/AIDS triển khai điều trị viêm gan vi rút C cho người đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C, người đang điều trị methadone nhiễm viêm gan vi rút C sử dụng thuốc điều trị viêm gan vi rút và xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C do Quỹ toàn cầu hỗ trợ theo các nội dung tại Quyết định này.

- Hướng dẫn các cơ sở điều trị HIV/AIDS lập kế hoạch nhu cầu thuốc điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ toàn cầu viện trợ cho người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C, người đang điều trị methadone nhiễm viêm gan vi rút C gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

- Quản lý, điều phối việc sử dụng thuốc điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ toàn cầu viện trợ trên địa bàn tỉnh đảm bảo không để thuốc quá hạn, cung cấp kịp thời thuốc điều trị cho người bệnh.

- Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và báo cáo tình hình điều trị viêm gan vi rút C do Quỹ toàn cầu tài trợ hằng quý gửi Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS).

- Hướng dẫn cơ sở y tế thực hiện thanh quyết toán chi phí điều trị viêm gan vi rút C, xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C theo quy định tại Quyết định số 3824/QĐ-BYT và các quy định liên quan khác nếu có.

12. Sửa đổi Mục IX, Khoản 4 về Cơ sở y tế như sau:

- Cung cấp dịch vụ điều trị viêm gan vi rút C cho người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C, người đang điều trị methadone nhiễm viêm gan vi rút C theo hướng dẫn của Quyết định này.

- Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, báo cáo thuốc và tình hình điều trị viêm gan vi rút C theo qui định tại Quyết định này gửi cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/thành phố.

- Thực hiện thanh quyết toán chi phí điều trị viêm gan vi rút C và chi phí đồng chi trả từ người bệnh và dự án theo quy định tại Quyết định này.

- Cập nhật dữ liệu điều trị viêm gan C trên phần mềm HMED của Cục Phòng, chống HIV/AIDS trong quản lý, theo dõi điều trị viêm gan C tại đơn vị.

- Báo cáo tình hình điều trị viêm gan vi rút C hằng tháng và gửi Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố.

Điều 2. Các nội dung khác trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021 - 2023” không được đề cập trong Quyết định này vẫn được giữ nguyên như trong Quyết định số 1207/QĐ- BYT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 5946/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự

  • Số hiệu: 5946/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 30/12/2021
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/12/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản