Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐỦ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THUẾ SUẤT CEPT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế suất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế suất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhậpkhẩu thoả mãn các điều kiện để được hưởng thuế suất CEPT theo quy định tại Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 06/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệulực chung (CEPT) của các nước Asean và thuộc Danh mục hàng hoá áp dụng hạn ngạch thuế quan ban hành kèm theo các Quyết định số 126/2003/QĐ-BTC ngày 7/8/2003, số 36/2004/QĐ-BTC ngày 15/4/2004, số 16/2005/QĐ-BTC ngày 28/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành, điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 59/2005/QĐ-BTC về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  • Số hiệu: 59/2005/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/08/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: 30/08/2005
  • Số công báo: Số 43
  • Ngày hiệu lực: 14/09/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản