Hệ thống pháp luật

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 292/1995/NQ-UBTVQH9

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1995

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 6 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 8 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp nhận đề nghị của Chính phủ về chương trình giảm thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

2. Giao Chính phủ xác định danh mục hàng hóa và lịch trình giảm thuế nhập khẩu cụ thể trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của ngân sách; bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước; tạo điều kiện khuyến khích chuyển giao kỹ thuật, đổi mới công nghệ cho sản xuất trong nước; tranh thủ ưu đãi, mở rộng thị trường cho xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết số 292/1995/NQ-UBTVQH9 về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

  • Số hiệu: 292/1995/NQ-UBTVQH9
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 08/11/1995
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Văn An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/11/1995
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản