Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 - tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1021/TTr-STC ngày 31/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc. Số liệu chi tiết tại các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c)
- Các Bộ: Tư pháp; Tài chính;
- Chủ tịch (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- Như điều 3;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo, Cổng TTGTĐT tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;
- CV NCTH;
- Lưu VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN