Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 539/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Quy trình số: 01

Thủ tục: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào danh sách (Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có xác nhận của tổ chức công đoàn (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội (theo mẫu).

Doanh nghiệp

Không quy định

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương đảm bảo điều kiện theo quy định

Bước 2

Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

03 ngày làm việc

Văn bản xác nhận gửi doanh nghiệp

Bước 3

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị hợp lệ

Bước 4

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện duyệt hồ sơ gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét thẩm định tham mưu cho UBND cấp huyện văn bản trình UBND tỉnh

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt

Bước 5

UBND cấp huyện trình UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp huyện

Bước 6

UBND tỉnh duyệt hồ sơ:

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

- UBND tỉnh

 

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, tổng hợp trình UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ

01 ngày làm việc

Tổng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 08 ngày làm việc

2. Quy trình số: 02

Thủ tục: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

I

UBND cấp xã (05 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 1

Hộ kinh doanh gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã. UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tổng hợp và trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức cấp xã

03 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghịhỗ trợ hợp lệ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế

UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Văn bản xác nhận

Bước 4

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Chi Cục thuế

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

II

Chi Cục thuế (02 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 5

Chi Cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp

Chi Cục thuế

02 ngày làm việc

Danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh kèm theo Tờ trình

III

UBND cấp huyện (03 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 6

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, kết quả do Chi Cục thuế thẩm định và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hợp lệ

Bước 7

Xem xét, rà soát, tổng hợp, hoàn thiện văn bản để trình UBND cấp huyện

Hội đồng xét duyệt cấp huyện

02 ngày làm việc

Danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh và kinh phí hỗ trợ

Bước 8

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

UBND cấp huyện

1/2 ngày làm việc

Danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh và kinh phí hỗ trợ kèm theo Tờ trình

Bước 9

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp huyện

1/4 ngày làm việc

Danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh và kinh phí hỗ trợ kèm theo Tờ trình

IV

UBND tỉnh (02 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 10

UBND tỉnh phê duyệt:

 

 

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, tổng hợp trình UBND tỉnh

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt

- UBND tỉnh

01 ngày làm việc

- Chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

Tổng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 12 ngày làm việc

3. Quy trình số: 03

Thủ tục: Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

I

UBND cấp xã

 

 

 

Bước 1

Người lao động gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến UBND cấp xã. UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không quy định

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tổng hợp và trình Lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức cấp xã

Không quy định

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hợp lệ

Bước 3

UBND cấp xã xác nhận về mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Không quy định

Xác nhận mức thu nhập, danh sách đề nghị hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ

Bước 4

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả trình UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã

Không quy định

Danh sách hỗ trợ người lao động và kinh phí hỗ trợ kèm theo Tờ trình

II

UBND cấp huyện (02 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 5

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ UBND cấp xã gửi

Bước 6

Xem xét, rà soát, tổng hợp, hoàn thiện văn bản để trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

Danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

Bước 7

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

UBND cấp huyện

1/2 ngày làm việc

Danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

Bước 8

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp huyện

1/4 ngày làm việc

Danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

III

UBND tỉnh (03 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 9

UBND tỉnh phê duyệt:

 

 

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, tổng hợp trình UBND tỉnh

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt

- UBND tỉnh

02 ngày làm việc

- Chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chi trả hỗ trợ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ khi UBND cấp huyện nhận được Danh sách do UBND cấp xã trình

4. Quy trình số: 04

Thủ tục:Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

I.

UBND cấp xã (07 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 1

Người lao động gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

01 ngày

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Bước 2

Rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức cấp xã

05 ngày

Danh sách hỗ trợ người lao động

Bước 3

Tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ trình UBND cấp huyện

UBND cấp xã

1/2 ngày

Danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

Bước 4

Vào số, đóng dấu, gửi hồ sơ UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã

1/2 ngày

Danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

II

UBND cấp huyện (02 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 5

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

1/4 ngày

Hồ sơ UBND cấp xã gửi

Bước 6

Xem xét, thẩm định, tổng hợp, hoàn thiện văn bản để trình UBND cấp huyện

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày

Danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

Bước 7

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt danh sách, văn bản để trình UBND cấp tỉnh

UBND cấp huyện

1/2 ngày

Danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

Bước 8

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp huyện

1/4 ngày

Danh sách và kinh phí hỗ trợ hỗ trợ người lao động kèm theo Tờ trình

III

UBND tỉnh (03 ngày làm việc)

 

 

 

Bước 9

UBND tỉnh phê duyệt:

 

 

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, tổng hợp trình UBND tỉnh

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt

- UBND tỉnh

02 ngày làm việc

- Chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chi trả hỗ trợ

 

 

Tổng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:12 ngày làm việc

5. Quy trình số: 05

Thủ tục: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân)

Doanh nghiệp

Không quy định

Hồ sơ đề nghị gửi UBND cấp huyện

Bước 2

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hợp lệ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả Kết quả của duyệt hồ sơ gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm định tham mưu cho UBND cấp huyện văn bản đề nghị UBND tỉnh

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

2,5 ngày làm việc

Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt

Bước 4

UBND cấp huyện trình UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp huyện

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt:

 

 

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, tổng hợp trình UBND tỉnh

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Tổng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc