Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 532/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔN TỪ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CŨ SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC HUYỆN BÁT XÁT VÀ THÀNH PHỐ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-SNV ngày 28/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp, điều chỉnh thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bát Xát, cụ thể:

1. Chuyển toàn bộ 06 thôn thuộc xã Ngải Thầu vào xã A Lù:

Chuyển các thôn: Phìn Chải 1, Phìn Chải 2, Cán Cấu, Chin Chu Lìn, Ngải Thầu Hạ, Ngải Thầu Thượng xã Ngải Thầu thành các thôn thuộc xã A Lù. Sau khi sắp xếp xã A Lù có 13 thôn.

2. Điều chỉnh 05 thôn thuộc xã Bản Qua vào thị trấn Bát Xát và chuyển thành các tổ dân phố như sau:

- Thôn Châu Giàng thành tổ dân phố số 09;

- Thôn Bản Trung thành tổ dân phố số 11;

- Thôn Bản Trang thành tổ dân phố số 12;

- Thôn Làng Mới thành tổ dân phố số 13;

- Thôn Bản Náng thành tổ dân phố số 14.

* Sau khi điều chỉnh thị trấn Bát Xát có 14 tổ dân phố, xã Bản Qua có 11 thôn.

Điều 2. Điều chỉnh các thôn giữa các đơn vị hành chính thuộc huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai.

1. Điều chỉnh toàn bộ 09 thôn thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát về thành phố Lào Cai, cụ thể:

Điều chỉnh các thôn: Tòng Xành, Tòng Xành 1, Tòng Chú, Tòng Chú 3, Luổng Đơ, Ún Tà, Luổng Láo 1, Luổng Láo 2, An San thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát thành các thôn thuộc xã Cốc San, thành phố Lào Cai.

2. Điều chỉnh 02 thôn thuộc xã Quang Kim huyện Bát Xát về phường Duyên Hải của thành phố Lào Cai, cụ thể:

Điều chỉnh các thôn: Kim Thành 1, Kim Thành 2 thuộc xã Quang Kim, huyện Bát Xát về phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, sau khi điều chỉnh xã Quang Kim còn lại 12 thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (02);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Thành ủy, UBND thành phố Lào Cai;
- Huyện ủy, UBND huyện Bát Xát;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong