Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 530/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC THÔN TỪ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CŨ SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC HUYỆN VĂN BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-SNV ngày 28/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển toàn bộ 06 thôn thuộc xã Văn Sơn vào xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, gồm:

Thôn Văn Xuân, Tân Tiến, Xuân Trung, Xuân Hồng, Văn Thủy, Xuân Tiến xã Văn Sơn thành các thôn thuộc xã Võ Lao. Sau khi sắp xếp xã Võ Lao có 30 thôn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Bàn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2 QĐ;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (02);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong