Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 528/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC THÔN TỪ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CŨ SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC HUYỆN BẢO YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-SNV ngày 28/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển toàn bộ 07 thôn thuộc xã Long Phúc và 07 thôn thuộc xã Long Khánh thành 14 thôn thuộc xã Phúc Khánh, đồng thời điều chỉnh lại tên thôn mới (do trùng tên gọi), cụ thể:

1. Bản 1 xã Long Phúc thành thôn Nà Phát xã Phúc Khánh;

2. Bản 2 xã Long Phúc thành thôn Nà Khem xã Phúc Khánh;

3. Bản 3 xã Long Phúc thành thôn Tằng Cà xã Phúc Khánh;

4. Bản 4 xã Long Phúc thành thôn Tổng Vương xã Phúc Khánh;

5. Bản 5 xã Long Phúc thành thôn Đầm Rụng xã Phúc Khánh;

6. Bản 6 xã Long Phúc thành thôn Trõ xã Phúc Khánh;

7. Bản Bó xã Long Phúc thành thôn Bó xã Phúc Khánh

8. Bản 1 xã Long Khánh thành thôn Làng Nủ xã Phúc Khánh;

9. Bản 3 xã Long Khánh thành thôn Trĩ Trong xã Phúc Khánh;

10. Bản 4 xã Long Khánh thành thôn Trĩ Ngoài xã Phúc Khánh;

11. Bản 5 xã Long Khánh thành thôn Làng Đẩu xã Phúc Khánh;

12. Bản 6 xã Long Khánh thành thôn Đồng Mòng 2 xã Phúc Khánh;

13. Bản 7 xã Long Khánh thành thôn Đồng Mòng 1 xã Phúc Khánh;

14. Bản 8 xã Long Khánh thành thôn Cầu Cóc xã Phúc Khánh.

* Sau khi sắp xếp xã Phúc Khánh có 14 thôn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2 QĐ;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (02);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong