Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 533/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔN TỪ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CŨ SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC HUYỆN BẢO THẮNG VÀ THÀNH PHỐ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-SNV ngày 28/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp, điều chỉnh thôn từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bảo Thắng, cụ thể:

1. Chuyển toàn bộ 06 thôn thuộc xã Phố Lu thành 06 thôn thuộc Thị trấn Phố Lu, cụ thể:

Chuyển các thôn: Đá Đen, An Thành, Tân Thành, Khu Ba, Trì Hạ, Khe Tắm, Ngã Ba thuộc xã Lu thành các thôn thuộc thị trấn Phố Lu. Sau khi sắp xếp Thị trấn Phố Lu có 19 thôn, tổ dân phố (06 thôn, 13 tổ dân phố).

2. Điều chỉnh 03 thôn thuộc xã Xuân Giao vào Thị trấn Tằng Loỏng, cụ thể:

Điều chỉnh các thôn: Cù 1, Hợp Xuân 1, Hợp Xuân 2 thuộc xã Xuân Giao vào thị trấn Tằng Loỏng. Sau khi điều chỉnh thị trấn Tằng Loỏng có 14 thôn, tổ dân phố (trong 7 thôn, 7 tổ dân phố), xã Xuân Giao có 13 thôn.

Điều 2. Điều chỉnh các thôn giữa các đơn vị hành chính thuộc huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai:

Điều chỉnh toàn bộ 15 thôn thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng về xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, gồm thôn: Bản Cam, Khe Luộc, An Thành, Mường Bát, Phú Hùng, Cắp Kẹ, Muồng, Chang, Hòa Lạc, Tiến Thắng, Thái Bo, Giao Ngay, Tiến Cường, Tân Tiến, Giao Tiến thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng về xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai.

Sau khi điều chỉnh 15 thôn thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng về xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai; xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng còn lại 14 thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (02);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Bảo Thắng;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong