Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 43/TTr-SNN ngày 06 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN

Phn I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực/ Tên thủ tục hành chính

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TI CẤP TỈNH

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Xác nhận nguồn gỗ trước khi xuất khẩu

2

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Phần II:

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH

1. Xác nhận nguồn gốc g trước khi xuất khẩu

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ giờ làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Công chức Sở Nông nghiệp và PTNT trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Bước 2

Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ phòng Thanh tra - Pháp chế

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

01 giờ

Bước 3

Chuyển Công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế

01 giờ

Bước 4

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ chuyển bước 5

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn cho chủ gỗ hoàn thiện hồ sơ

Bước 5

Kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu:

+ Trường hợp đủ điều kiện xác nhận chuyển bước 6

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

+ Trường hợp không đủ điều kiện, dự thảo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, chuyn bước 6

04 ngày

Bước 6

Ký xác nhận

Lãnh đạo Chi cục

1,5 giờ

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

30 phút

Bước 8

Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Nông nghiệp và PTNT trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết

* Trường hợp hợp lệ: 04 ngày.

* Trường hợp có thông tin vi phạm: 06 ngày.

2. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ giờ làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Công chức Sở Nông nghiệp và PTNT trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chuyển phòng Thanh tra - Pháp chế xử lý

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế giao công chức xử lý

Lãnh đạo phòng Thanh tra - Pháp chế

02 giờ

Bước 4

Nhập thông tin vào hệ thống phân loại doanh nghiệp, lấy kết quả phân loại để làm cơ sở xếp loại cho doanh nghiệp

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

+ Trường hợp không phải xác minh dự thảo văn bản trlời cho doanh nghiệp về kết quả phân loại, chuyển bước 6

1,5 ngày

+ Trường hợp cần xác minh, dự thảo thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đăng ký phân loại trong đó nêu rõ thời gian, nội dung cần xác minh

05 ngày

Bước 5

Xác minh làm rõ tính chính xác của thông tin tự kê khai của doanh nghiệp và dự thảo thông báo kết quả xác minh cho doanh nghiệp, chuyển bước 6

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04 ngày

Bước 6

Ký thông báo kết quả phân loại

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm dịch vụ hành chính công

Văn thư Chi cục

02giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính công vào hệ thống thông tin một ca; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Sở Nông nghiệp và PTNT trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Tng thời gian giải quyết

* Trường hợp không phải xác minh: 01 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân loại doanh nghiệp.

* Trường hợp phải xác minh: 04 ngày làm việc.

* Trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra xác minh: 13 ngày làm việc.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI UBND CP HUYỆN

1. Xác nhận nguồn gốc g trước khi xuất khẩu

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ giờ làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Hạt Kiểm lâm cấp huyện

Công chức Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

02 giờ

Bước 2

Chuyển công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm

02 giờ

Bước 3

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ chuyển bước 4

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn cho chủ gỗ hoàn thiện hồ sơ

Bước 4

Kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu:

+ Trường hợp đủ điều kiện xác nhận chuyển bước 5

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

+ Trường hợp không đủ điều kiện, dự thảo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, chuyển bước 5

04 ngày

Bước 5

Ký xác nhận

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm

1,5 giờ

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Bộ phận Một cửa của UBND huyện.

Văn thư Hạt Kiểm lâm

30 phút

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết

* Trường hợp hợp lệ: 04 ngày.

* Trường hợp có thông tin vi phạm: 06 ngày.