Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5102/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA QUỐC PHÒNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 33/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ tại Tờ trình số 1132/TTr-TTr ngày 28 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 1133/KH-TTr ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thanh tra Bộ Quốc phòng về công tác Thanh tra quốc phòng năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng BQP và CNTCCT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Chánh Văn phòng BQP;
- Thanh tra BQP (07b);
- C20: NCTH, THBĐ;
- Lưu: VT, PC; H.Anh97.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Lê Chiêm

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA QUỐC PHÒNG NĂM 2017

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 33/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng;

Căn cứ Chỉ thị số 97/CT-BQP ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác Thanh tra quốc phòng năm 2017;

Thực hiện Định hướng chương trình thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến đồng ý (tại Văn bản số 9204/VPCP-V.I ngày 27/10/2016 của Văn phòng Chính phủ); Hướng dẫn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thanh tra Bộ Quốc phòng xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra quốc phòng năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị và địa phương;

- Nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ;

- Đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu, tránh chồng chéo, dàn trải và kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THANH TRA

TT

Nội dung, đối tượng

Thời hạn thanh tra

Thời gian Thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

1

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đầu tư và xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản đối với Quân chủng Hải quân.

35-40 ngày

Tháng 3-4

Thanh tra Bộ

- Cục Tác chiến;

- Cục Quân huấn.

2

Thanh tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đối với thành phố Hà Nội (tập trung vào công tác tổ chức, xây dựng lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp).

12-15 ngày

Tháng 5-6

Thanh tra Bộ

- Cục Quân lực;

- Cục Cán bộ.

3

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với Quân đoàn 4 (tập trung thanh tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của 01 sư đoàn đủ quân và 01 sư đoàn khung thường trực huấn luyện dự bị động viên).

10-15 ngày

Tháng 7-8

Thanh tra Bộ

Cục Tác chiến

4

Thanh tra thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ đối với tỉnh Lạng Sơn.

08-10 ngày

Tháng 8-9

Thanh tra Bộ

Cục Tác chiến

5

Thanh tra công tác huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đối với Sư đoàn BB330/Quân khu 9.

08-10 ngày

Tháng 10

Thanh tra Bộ

 

6

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Năm 2017

Thanh tra Bộ

Các cục: Tác chiến, Doanh trại, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính.

7

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất do Bộ Quốc phòng giao và theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

 

 

 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

1. Tập huấn nghiệp vụ ngành Thanh tra toàn quân (Tháng 2, thời gian 3 ngày, địa điểm tại Trạm khách 66).

2. Tổ chức mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên và thanh tra viên chính. Gửi Thanh tra Chính phủ (Tháng 8).

3. Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng ngạch và làm thẻ các chức danh thanh tra viên (Tháng 4, 9).

4. Tổ chức soạn thảo dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành (Quý III/2017).

5. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra quốc phòng (năm 2017 và Quý I/2018).

6. Biên soạn lịch sử ngành Thanh tra quốc phòng (giai đoạn 1948-2018).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với 04 cuộc thanh tra tại: Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 4, thành phố Hà Nội, và tỉnh Lạng Sơn.

Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành các cơ quan của Bộ Quốc phòng; Thanh tra Bộ Quốc phòng trình Thủ trưởng Bộ ký Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và phê duyệt Kế hoạch đối với từng cuộc thanh tra.

2. Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra; Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng cấp xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017, gửi về Bộ Quốc phòng (qua Thanh tra Bộ Quốc phòng trước ngày 25/12/2016).

3. Các cơ quan, đơn vị trong Quân đội chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

Kinh phí, vật chất và phương tiện bảo đảm cho các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chế độ quy định của pháp luật nhà nước và Bộ Quốc phòng./.