Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tiếp tục cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và các quy định về kiểm soát TTHC; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính trong giải quyết TTHC, cụ thể:

- 100% TTHC, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Thực hiện thẩm định các quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao ban hành;

- Thực hiện tiếp nhận đúng quy định và xử lý 100% những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC;

- Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh, 100% các nội dung phát hiện qua rà soát được kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền;

- Tiếp tục duy trì 100% các TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phấn đấu trên 99% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn để nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 85%; rà soát đưa thêm nhiều dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Tất cả các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC tại cấp tỉnh, huyện, xã sử dụng Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, 40% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 30% hồ sơ trực tuyến mức độ 4; Tích hợp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Vận hành có hiệu quả các dịch vụ công đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các TTHC thuộc ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Thực hiện kiểm tra, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác KSTTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Yêu cầu

Hoạt động kiểm soát TTHC phải cụ thể, thiết thực, các nhiệm vụ đề ra đầy đủ, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hoàn thành đúng tiến độ.

Huy động được sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG KIỂM SOÁT TTHC

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và các kế hoạch, chương trình triển khai từng nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ làm cơ sở các sở ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra và nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu; kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Củng cố, kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa tại các địa phương đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC kịp thời, hiệu quả.

2. Kiểm soát chất lượng đối với quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh

Việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được kiểm soát đầy đủ, chặt chẽ bằng công cụ đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, đảm bảo chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất, đồng thời có sự tham gia ý kiến của các đối tượng chịu tác động của TTHC ngay trong giai đoạn dự thảo để lựa chọn phương án tốt nhất cho việc ban hành TTHC. Không quy định TTHC và các yêu cầu, điều kiện TTHC trái pháp luật, thẩm quyền.

Quá trình thẩm định và tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính bảo đảm đúng thời hạn yêu cầu, bám sát nội dung quy định của Chính phủ tại Điều 7, 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP .

3. Công bố, công khai, xây dựng quy trình giải quyết TTHC

3.1. Công bố TTHC, danh mục TTHC

Xây dựng và ban hành Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; xác định rõ ràng, cụ thể địa điểm, cách thức tiếp nhận, trình tự, trình tự thực hiện.

Lựa chọn công bố danh mục, nhóm TTHC liên thông trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC.

3.2. Công khai TTHC

Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết bằng bảng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp; đồng thời công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Việc công khai thủ tục hành chính phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành TTHC được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Đồng thời công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

3.3. Xây dựng quy trình giải quyết TTHC

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, xây dựng quy trình giải quyết TTHC liên thông đối với các thủ tục: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 10/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng quy trình điện tử liên thông đối với các thủ tục trên để đảm bảo dễ theo dõi, dễ thực hiện và giám sát giữa các ngành.

3.3. Cập nhật, đăng tải, kết nối, tích hợp dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công quốc gia (CSDL):

Cập nhật và đăng tải công khai toàn bộ TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh vào CSDL; kết nối, tích hợp CSDL với Cổng thông tin điện tử của tỉnh (lamdong.gov.vn) và các trang điện tử của cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC để công khai đồng bộ, thống nhất nội dung các TTHC.

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

4.1. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC phải tuân thủ đúng quy định về TTHC; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa phải được công bố, công khai theo quy định về kiểm soát TTHC. Thí điểm thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với các thủ tục đủ điều kiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

4.2. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

4.3. Đánh giá và tổ chức chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Hàng quý, Bộ phận Một cửa báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập phát sinh, kết quả khắc phục của quý trước; công khai kết quả thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

4.4. Đồng bộ thông tin về TTHC từ CSDL với Cổng dịch vụ công của tỉnh; cập nhật toàn bộ quy trình TTHC trên Cổng dịch vụ công, tiếp tục lựa chọn thủ tục để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

5. Rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa TTHC

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Căn cứ thủ tục, nhóm thủ tục đề ra hoặc quá trình thực hiện thủ tục, các sở ngành, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC tiến hành đánh giá theo biểu mẫu rà soát, đánh giá, bảng tính chi phí tuân thủ, đảm bảo chất lượng phương án đơn giản hóa, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân được hướng dẫn tại Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời, cập nhật và công khai đầy đủ các phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào Hệ thống thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công khai địa chỉ và số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; phân loại, hướng dẫn và chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tiêu cực, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giải quyết TTHC.

7. Công tác truyền thông, tuyên truyền, hội nghị tập huấn

Thực hiện cách thức phù hợp để thông tin, tuyên truyền các quy định, điểm mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng một cửa điện tử; dịch vụ bưu chính công ích góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với cải cách TTHC.

Phối hợp với các đơn vị thông tin và truyền thông, Báo Lâm Đồng để xây dựng các chương trình, viết bài tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

Lựa chọn TTHC phổ biến, số lượng phát sinh lớn để xây dựng video hướng dẫn và công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trang điện tử của các cơ quan, phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu về TTHC.

Tham gia tập huấn, mời Cục Kiểm soát TTHC tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các sở ngành, địa phương về kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

8. Kiểm tra và báo cáo kiểm soát TTHC

Thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Tổng hợp vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị trong cải cách TTHC; kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại của cơ quan, đơn vị, cá nhân được kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tổng hợp đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị theo hướng dẫn tại Chương VIII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

(Các nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm thực hiện theo bảng phụ lục đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Chủ động thực hiện kế hoạch này; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của sở, ban, ngành, địa phương;

- Đôn đốc và kiểm tra các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách;

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để tổng hợp theo quy định.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có sửa đổi, bổ sung điều chỉnh các nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn hoặc chỉ đạo của các Bộ ngành trung ương, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết
định số 51/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm/hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Công tác chỉ đạo, điều hành

1

Ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC năm 2020 của tỉnh

Quyết định ban hành Kế hoạch

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 

Tháng 01/2020

2

Ban hành kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về kiểm soát TTHC

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các cơ quan liên quan

Theo yêu cầu

3

Kiện toàn hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC

Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan liên quan

Khi có thay đổi thành viên

4

Kiểm tra và báo cáo kiểm soát TTHC

Kế hoạch, Biên bản, báo cáo kiểm tra

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

Trong năm 2020

II

Kiểm soát chất lượng đối với quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

1

Đánh giá tác động đối với quy định TTHC

Các biểu đánh giá và bảng tính toán chi phí tuân thủ; báo cáo tiếp thu

Cơ quan, đơn vị được giao dự thảo VBQPPL có quy định TTHC

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sở Tư pháp

Trong giai đoạn dự thảo, lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản

2

Tham gia ý kiến đối với quy định TTHC

Văn bản tham gia ý kiến

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Theo đề xuất của đơn vị dự thảo văn bản

III

Công bố, công khai TTHC

1

Công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định tại VBQPPL của tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trước 05 ngày tính đến ngày VBQPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành

2

Công bố danh mục TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên khi có quyết định công bố của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

3

Công khai TTHC và hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị

Các nội dung được công khai trên bảng niêm yết theo quy định

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Thường xuyên – ngay sau khi có quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

4

Cập nhật, đăng tải Cơ sở dữ liệu dịch vụ Công quốc gia

Nội dung TTHC được sao chép, cập nhật và công khai trên trang csdl.dichvucong.gov.vn

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

5

Kết nối, tích hợp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang điện tử của các cơ quan với CSDL

Nội dung TTHC được công khai trên trang điện tử của tỉnh và các cơ quan

Sở Thông tin và Truyền thông;

 Các sở, ngành, địa phương

Thường xuyên

IV

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1

Xây dựng, sửa đổi quy trình nội bộ; quy trình điện tử giải quyết TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Thường xuyên khi công bố sửa đổi, bổ sung TTHC

2

Cập nhật quy trình giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh

Quy trình được vận hành

Các sở ngành, địa phương

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngay sau khi quyết định ban hành quy trình

3

Xử lý kết quả, báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC

Báo cáo quý; Báo cáo năm

Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

Các sở ngành, địa phương

Tháng cuối cùng của mỗi quý

4

Thực hiện có hiệu quả các TTHC thuộc ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

Các TTHC

Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ chi huy quân sự tỉnh

Trung tâm phục vụ hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã

Năm 2020

5

Rà soát tích hợp 30% dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Các TTHC

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Các sở, ngành, địa phương

Năm 2020

V

Rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa TTHC

1

Lập và ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở ngành, địa phương

Tháng 02/2020

2

Tổ chức rà soát, đánh giá TTHC

Báo cáo của các sở ngành, địa phương kèm theo biểu mẫu

Các sở ngành, địa phương

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Năm 2020

3

Tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở ngành, địa phương

Quý IV/2020

VI

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

1

Tiếp nhận và xử lý PAKN

Văn bản trả lời hoặc chuyển PAKN

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở ngành, địa phương

Thường xuyên

2

Xử lý và công khai kết quả xử lý PAKN

Kết quả xử lý PAKN được công khai

Các sở, ban, ngành, địa phương có PAKN

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

VII

Truyền thông, tuyên truyền, hội nghị, hội thảo về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

1

Lựa chọn TTHC phát sinh nhiều hồ sơ để xây dựng video hướng dẫn thực hiện TTHC

Video hướng dẫn về TTHC được công khai tại Trung tâm Phục vụ HCC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã và Cổng Dịch vụ công của tỉnh

Sở Tài nguyên môi trường, Sở y tế; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục đào tạo; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các sở ngành, địa phương

Quý II/2020

2

Thực hiện các hình thức phù hợp để tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

Các quy định được phổ biến; các tin bài được đăng tải

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng; Báo Lâm Đồng; các sở, ngành, địa phương

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Tổ chức và tham gia các hội thảo, tọa đàm, cuộc họp

Kế hoạch tổ chức và tham gia các hội nghị

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

Năm 2020

4

Tổ chức tập huấn và tham gia tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Kế hoạch tổ chức và tham gia tập huấn

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

Năm 2020