Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 1 ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020, với các nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

- Bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2020 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/02/2020 để tổng hợp, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung trong Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công việc.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 01/2020

2

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 02/2020

3

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

II. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC TTHC, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TTHC VÀ CẬP NHẬT TTHC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

1

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh hoặc Quyết định công bố TTHC (trong trường hợp được Luật giao)

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC hoặc công bố TTHC

Các sở, ban, ngành

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND cấp xã.

Thường xuyên

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố danh mục TTHC hoặc công bố TTHC

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành

Thường xuyên

3

Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Công khai TTHC trên CSDLQG về TTHC: (https://csdl.dichvucong.gov.vn)

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Thường xuyên

4

Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị

Đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- Các sở, ban, ngành;

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

- Cơ quan, tổ chức được nhà nước ủy quyền thực hiện dịch vụ công

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

III. THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có) trình UBND tỉnh phê duyệt

- Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Trước ngày 15/9/2020

IV. THAM GIA Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Văn bản tham gia ý kiến

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành (cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

2

Tổ chức họp chuyên đề tham vấn ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Hội nghị chuyên đề

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các sở, ban, ngành.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổ chức Hội nghị tham vấn khi có yêu cầu

V. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị (địa chỉ: Phòng KSTTHC Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 0223752430; email: kstthc.2011@gmail.com

Niêm yết tại bộ phận Một cửa, trụ sở cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- Các đơn vị khác có giải quyết TTHC.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

2

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, theo dõi, xử lý

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Các sở, ban ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn.

Năm 2020

VI. THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1

Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Tin, bài, ảnh, phóng sự và các sản phẩm truyền thông khác

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Thông tấn xã VN tại Sơn La;

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức Đoàn thể của tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

VII. TẬP HUẤN, KIỆN TOÀN CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC

Kế hoạch, bài giảng, báo cáo kết quả

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Các sở, ban ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn.

Năm 2020 (khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ)

2

Kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh

Quyết định

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành của tỉnh

Khi có thay đổi nhân sự

Kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện, cấp xã

Quyết định

UBND các huyện, thành phố

UBND các xã, phường, thị trấn

VIII. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý, năm

Báo cáo

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Các sở, ban ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn.

Tháng 03, Tháng 06, Tháng 9, Tháng 12 năm 2020

2

Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Báo cáo

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Các sở, ban ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn.

Theo chỉ đạo

IX. HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh (thành phố) thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC

Báo cáo kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổ chức, cá nhân liên quan

Năm 2020