Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 15123/KH-UBND ngày 27/12/2019 về Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, kịp thời cập nhật, phổ biến đến người dân các chủ trương, chính sách trong cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);

- Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công cung cấp đến người dân và doanh nghiệp;

- Phát huy tính năng động, sáng tạo để lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức;

- Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Yêu cầu

- Cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước; nội dung tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, gần gũi, dễ hiểu;

- Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Công tác thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành hành chính năm 2020 tập trung vào các nội dung sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

1.1 Nội dung tuyên truyền

a) Các văn bản của Trung ương và địa phương về cải cách hành chính;

- Nghị quyết số 17-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa X);

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 21/02/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01/8/2007 tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

- Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của UBND tỉnh và của các đơn vị, địa phương;

- Quy định về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

b) Quy định về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa trong giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành.

c) Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

d) Hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

đ) Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

1.2 Hình thức tuyên truyền

a) Đăng tin, bài viết và các văn bản kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin cải cách hành chính tỉnh và các trong thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

b) Thông qua các tài liệu hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Thông qua các hội nghị tập huấn để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp;

d) Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp như: đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng các chức danh công chức, lãnh đạo quản lý cấp xã, lồng ghép nội dung cải cách hành chính để tuyên truyền, hướng dẫn.

đ) Tổ chức đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại các địa phương hoặc nước ngoài để cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

e) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

2.1 Nội dung tuyên truyền

a) Những nội dung cơ bản của các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

b) Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...).

c) Hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết khi thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; các tiện ích cải cách hành chính mới tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính: mô hình phi địa giới hành chính, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các ứng dụng CNTT như: thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cơ quan ngành dọc (công an, thuế, hải quan...); tra cứu thông tin quy hoạch, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, mức phí, lệ phí...và các tiện ích, dịch vụ công cộng thiết thực với người dân: tra cứu tuyến xe buýt, tình trạng giao thông, an ninh...

d) Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân, doanh nghiệp về kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trọng tâm là tập trung tuyên truyền về các quy định, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực như: Đầu tư, xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh...

e) Tổng đài Dịch vụ công (0251).1022 và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

2.2 Hình thức tuyên truyền

a) Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị: Thường xuyên cập nhật TTHC đã được sửa đổi, bổ sung; các tin tức về cải cách hành chính, các quy định mới, chính sách mới tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC, các dịch vụ công cộng thiết yếu cho người dân, tổ chức.

b) Thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hình thức niêm yết, tra cứu: qua phần mềm, hệ thống máy tính đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, qua ứng dụng điện thoại, Tổng đài Dịch vụ công 1022...

c) Đăng tải các video tuyên truyền về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các đơn vị, địa phương; phát trên các màn hình chờ tại các địa điểm công cộng,chú trọng hình thức các video sinh động, bắt mắt, trực quan, nội dung tuyên truyền súc tích dễ hiểu, dễ ghi nhớ.

d) Thông qua các pano, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu của các lĩnh vực.

đ) Thông qua Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Đồng Nai, Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở cấp huyện, cấp xã.

e) Thông qua phương tiện công nghệ thông tin như ứng dụng điện thoại, tin nhắn SMS, Tổng đài Dịch vụ công 1022...

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Công tác tuyên truyền trong nội bộ các đơn vị: Kinh phí thực hiện tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

3. Công tác tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong dự toán ngân sách năm hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao trách nhiệm Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

- Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi đơn vị; hoàn thành trong Quý I.

- Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ tuyên truyền theo chức năng và theo phân công.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã đạt hiệu quả, chất lượng.

- Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) công tác thông tin tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị theo thời gian báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm.

2. Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính lồng ghép vào kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020; triển khai công tác cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính hiện hành, danh mục dịch vụ công, bộ hồ sơ mẫu để hướng dẫn người dân; đảm bảo thông tin về thủ tục hành chính người dân tra cứu được trên các Cổng thông tin điện tử đầy đủ, chính xác.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn hóa đầy đủ, kịp thời Bộ thủ tục hành chính; đưa thông tin hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh bảo đảm liên tục, thường xuyên, chính xác.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính lồng ghép vào kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh.

- Phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Đồng Nai đăng các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử của tỉnh. Thông tin, tuyên truyền về Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện.

4. Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai

- Tăng cường thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai; kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp biết thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông thực hiện chuyên trang, chuyên mục về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

5. Sở Tài chính: Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch này từ dự toán chi ngân sách hàng năm; hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

6. Đơn vị vận hành Tổng đài Dịch vụ công 1022

Kịp thời cập nhật bộ thủ tục hành chính hiện hành, các điều chỉnh, bổ sung trong quy định giải quyết thủ tục hành chính, bộ hồ sơ mẫu để hướng dẫn người dân đầy đủ, chính xác; hỗ trợ tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để chỉ đạo, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UB Mặt trận TQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TPLK và TPBH;
- Công an tỉnh, Cục thuế, Cục hải quan, BHXH tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, HCC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng